Nr.2593/ 29.03.2023

 

 

 

AGENDA DE CONTRACTARE

APRILIE  2023

 

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

 

   Avand in vedere:

  -  Prevederile  H.G nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022,cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Prevederile Ordinului MS-CNAS nr.1068/627/2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru  aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare ,

 

       Va informam ca CAS Dambovita organizeaza in luna aprilie 2023 sesiune de contractare pentru urmatoarele categorii de furnizori de servicii medicale:

      -asistenta medicala de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament

      -asistenta medicala dentara

      -asistenta medicala de specialitate pentru specialitati paraclinice -analize de laborator

      

  Sesiunea de contractare se va desfasura conform urmatorului  calendar de contractare :

 

Nr.crt

       DATA

Etape in procesul de contractare

1.

06.04-07.04.2023

Perioada de transmitere in format electronic (PDF) a cererilor si a documentelor necesare incheierii contractelor.

2.

10.04.2023

Afisarea listei cu dosarele respinse  la contractarea, prin afisarea la sediul CAS Dambovita si pe site-ul www.casdb.ro.

3.

11.04.2023

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul cererilor de contractare respinse.

4.

12.04.2023

 

Comunicarea modului de solutionare a contestatiilor.

5.

13.04.2023

Finalizarea procesului de contractare si semnarea contractelor.

 

        Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extensa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

         Lista documentelor necesare contractarii pentru fiercare tip de asistenta medicala poate fi consultata accesand pagina web a CAS Dambovita, www.casdb.ro in sectiunea “FURNIZORI -CONTRACTARE 2021”

 

 

DIRECTOR GENERAL,

JR. CRISTINA SIMA