Reglementări privind acordarea serviciilor medicale și tratamentelor peperioada stării de urgență

 

            Pe perioada stării de urgență, vor fi aplicate o serie de modificări ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și tratamentelor, după cum urmează:

 

  1. serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);
  2. serviciile medicale şi medicamentele pot fi acordate şi validate şi fără semnarea cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;
  3. decontarea pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate şi decontate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătăţii, indiferent de numărul de cazuri realizate sau după caz la nivelul activităţii efectiv realizate, în condiţiile în care aceasta depăşeşte nivelul contractat;
  4. decontarea serviciilor medicale în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinică la nivelul activităţii efectiv realizate, cu maximum 8 consultaţii/oră;
  5. prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricţionate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienţii cronici. În această perioadă, pentru pacienţii cu boli cronice cu tratament stabilizat medicii de familie vor putea elibera prescripţie medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum ce se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza documentelor medicale (bilet de ieşire din spital, scrisoare medicală) şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere. Astfel, se vor suspenda temporar limitările de prescriere prevăzute în HG 720/2008 şi în protocoalele terapeuticecu excepția medicamentelor utilizate în cadrul Programelor Naţionale de Sănătate (PNS) curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi.

BIROUL DE PRESĂ