PROCEDURA IN VEDEREA OBTINERII DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

 

In vederea obtinerii deciziei pentru procurarea unui dispozitiv medical decontat de catre CAS, asiguratul, unul din membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului urmatoarele:

-cerere tip,

- copie act notarial/act de reprezentare prin avocat, daca este cazul

(pentru copii in varsta de pana la 14 ani – copie certificat de nastere copil si copie act de identitate al unui parinte: pentru minorii intre 14-18 ani – copie act de identitate minor si copie act de identitate al unui parinte)

♦ Pentru protezare auditiva recomandarea este insotita de audiograma tonala si vocala

♦ Pentru protezare vizuala (implant lentila intraoculara) recomandarea e insotita de biometrie

♦ Prescriptiile medicale pentru echipamente pentru oxigenoterapie (concentrator de oxigen) trebuie sa fie insotite de documente din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, conditii prevazute la punctul 9 din Anexa 38 la Ordinul nr. 196/139/2017.

Pentru pacientii cu diagnostic de BPOC, recomandarea va fi insotita de spirograma si copie a certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat (unde este cazul)

 

          Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării şi, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinaţie. Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate sau se expediaza prin posta in maxim 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere. In situatia in care cererile pentru dispozitivele medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat se intocmesc liste de prioritate pentru asigurati pe categorii de dispozitive medicale. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical, in ordinea listei de prioritate, beneficiarul fiind contactat telefonic in vederea ridicarii deciziei sau va fi expediata prin posta.

 Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluaţi, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate, prescripţia medicală, cardul national de asigurari sociale de sanatate/actul de identitate.

 

Lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu este prevazuta in anexa nr. 38 la Ordinul nr. 196/139/2017:

-Dispozitive de protezare in domeniul ORL: proteza auditiva, proteza fonatorie, proteza traheala

-Dispozitive pentru protezare stomii: sistem stomic pentru colostomie si urostomie

-Dispozitive pentru incontinenta urinara

-Proteze pentru member

-Orteze

-Incaltaminte ortopedica

-Dispozitive pentru deficiente vizuale: lentile intraoculare

-Echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva

-Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

-Dispozitive de mers

-Proteza externa de san.

Fișiere atașate