Procedura de decontare a sumelor către angajatori

 

 

 

Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţiile de concedii medicale şi contribuţia pentru indemnizaţii

 

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor OUG 158/2005, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a OUG 158/2005.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii nr. 526 /16.05.2006 şi al Preşedintelui CNAS nr. 213/09.05.2006, pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CASJ Sibiu, cererea de recuperare conform modelului prevăzut în anexa 12.

 

Documente necesare la depunerea cererii de recuperare pentru concedii medicale:

• cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare;

• copie după declaraţia/declaraţiile privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii din luna / perioada cuprinsă în cererea de recuperare;

• centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii pentru care se solicita recuperarea sumei;

• dovada achitării contribuţiei (după caz) pentru concedii şi indemnizaţii pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea, care se va face prin certificatul de atestare fiscală, fie cu un alt document eliberat de ANAF care să ateste plata la zi a contribuţiei de concedii şi indemnizaţii.

.

Legislaţie referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: OUG158/2005, Ord. 60/32/2006, Ord. 125/233/2006, Legea399/2006, OUG 91/2006,Ord.830/2007, OUG 118/2008, OUG 36/2010, Ord. 470/2010, OUG 13/2010,Ord.471/2010.

 

Legislaţia referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: