În atenția furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2023 a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, cu  modificările și completările ulterioare,

Casa de Asigurari de Sănătate Sibiu, anunță deschiderea unei sesiuni de contractare în  perioada 05.09.2023 – 11.09.2023, cu furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu, respectiv pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Procesul de contractare se derulează pe parcursul lunii septembrie 2023, conform urmatorului calendar:

 

  Conform prevederilor legislative (art. 259 din Legea 95/2006 și ale HG nr. 521/2023) contractele vor avea valabilitate până la data de 31 decembrie 2023, putând fi prelungite cu acordul părților pe toată durata de valabilitate a HG nr. 521/2023.

 

            Documentele necesare, condițiile de contractare, procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală, vor fi afișate pe site ul instituției,www.cassb.ro.

                Documentele necesare incheierii contractelor se transmit in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.