Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Botoşani este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţională de Asigurări de Sănătate şi  işi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, cu modificările si completarile ulterioare

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Botoşani se organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Botoşani a fost şi este în continuare garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

CAS Botoşani  urmăreste in permanenta  acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

deconteaza furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;

 informeaza  furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;

informează furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;

 asigură confidenţtialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;

 verifică prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

 raportează CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;

 

 

CAS Botoşani îsi dedica intreaga activitate in slujba asiguratilor 

Este o instituţie deschisa pentru a colabora pe termen lung cu toti factorii implicati activ in domeniul sanatatii pentru promovarea calitatii la costuri minime.