CALENDARUL  NEGOCIERII  ŞI   ÎNCHEIERII

 contractelor/actelor aditionale si convenţiilor,

pentru  furnizarea   de servicii medicale, medicamente şi   dispozitive  medicale pentru anul 2015,  a contractelor pentru asigurarea  continuităţii asistenţei medicale primare in regim de gardă prin centrele de permanenţă pentru anul 2015, precum și a contractelor pentru derularea  programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016

 

    C.A.S. Botoşani anunţă termenul de încheiere a contractelor/actelor aditionale pentru furnizarea   de servicii medicale, medicamente şi   dispozitive  medicale pentru anul 2015,  a contractelor pentru asigurarea  continuităţii asistenţei medicale primare in regim de gardă prin centrele de permanenţă pentru anul 2015, precum și a contractelor pentru derularea  programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016 ,  în luna aprilie 2015, după cum urmează:

 

1.  In perioada  8 aprilie 2015 până  la data de  16 aprilie 2015,  furnizorii de servicii medicale,medicamente şi dispozitive medicale vor depune cererile pentru prelungirea contractelor existente sau   incheierea de contracte noi,  insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare negocierii si incheierii contractelor .

Toate documentele necesare negocierii şi încheierii contractelor/actelor adiţionale, vor fi certificate pentru “conformitate cu originalul” prin semnătură.

     Cererile pentru prelungirea  contractelor existente/de intrare in relatie contractuala cu C.A.S. Botosani si documentele prevazute de actele normative in vigoare necesare negocierii si incheierii contractelor/actelor aditionale, pe domenii de asistenta medicala, vor fi afisate pe pagina WEB a C.A.S Botosani.

 

2. In perioada  08.04.2015-23.04.2015 se  vor desfaşura  următoarele activităţi :

Rezultatele evaluărilor vor fi afişate pe pagina WEB a C.A.S. Botoşani, furnizorii putând formula contestaţii în termen de 24 ore de la publicarea  rezultatelor  evaluărilor .

În termen de 24 de ore de la depunere,  vor  fi soluţionate   contestaţiile formulate cu privire la punctajul  obținut.

3. La data de 23.04.2015 se va afișa  pe   pagina web a C.A.S Botoșani lista  furnizorilor admiși/respinși la contractare .

4. In perioada 24.04.2015 – 27.04.2015, la sediul C.A.S. Botosani, se va desfasura  negocierea clauzelor contractuale, încheierea si semnarea  contractelor/actelor aditionale pentru furnizarea   de servicii medicale, medicamente şi   dispozitive  medicale pentru anul 2015,  a contractelor pentru asigurarea  continuităţii asistenţei medicale primare in regim de gardă prin centrele de permanenţă pentru anul 2015, precum și a contractelor pentru derularea  programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016.

5. La data de 27.04.2015 se va afișa lista cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi   dispozitive  medicale  in contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani pentru anul 2015,  pe domenii de asistență medicală.