Capitolul 1
Atribuţiile Casei  de Asigurări de Sănătate Neamţ

Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este institutie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS si are următoarele atribuţii:


1. Finanţează ocrotirea sănătății populației din raza administrativ-teritorială de compentenţă, prin care se asigură accesul asiguraților la un pachet de servicii de bază;
2. Protejează asigurații față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
3. Asigură protecția asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu în conditțile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
4. Administrează bugetul propriu;
5. Înregistrează şi actualizează datele referitoare la asiguraţi şi asigură comunicarea lor către  C.N.A.S.;
6. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a bugetului anual;
7. Publică execuţia bugetară pe capitole şi subcapitole pentru anul următor;
8. Furnizează  gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
9. Administrează  bunurile  casei de asigurări, conform prevederilor legale;
10. Negociază şi contractează serviciile medicale, medicamentele şi  dispozitivele  medicale cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile contractului cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia;
11. Decontează serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale, contractate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile Contractului-cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia;
12. Monitorizează  numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
13. Asigură, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri internaţionale;
14. Efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluarea interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
15. Monitorizează şi controlează modul de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
16. Foloseşte mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor;
17. Organizează şi efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor în baza contractelor de furnizare servicii încheiate;
18. Elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor al CAS;
19. Exercită alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătaţii.

Capitolul 2
Atribuţiile Consiliului de Administraţie  al  Casei  de Asigurări  de Sănătate Neamţ

Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ are următoarele atribuţii:
1. Aprobă proiectul statutului propriu elaborat în baza statutului – cadru;
2. Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual aferent Fondului de asigurări sociale de sănătate;
3. Aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de Directorul General al CAS Neamț;
4. Avizează politica de contractare propusă de Directorul General al CAS Neamț, cu respectarea contractului cadru;
5. Avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare;
6. Avizează strategia de promovare a imaginii casei de asigurări de sănătate;
7. Exercită alte atribuţii prevăzute de lege;
8. Avizează criteriile de prioritizare pentru emiterea deciziilor de acordare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale.

Capitolul 3
Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul structurii Secretariat al Consiliului de Administraţie

Secretariatul Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii:
1. Asigură evidenţa şi păstrarea documentelor şi a corespondenţei primite şi emise de Consiliul de Administraţie;
2. Urmărește respectarea termenelor de întocmire şi prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administraţie;
3. Asigură transmiterea convocării în scris a membrilor Consiliului de Administraţie şi difuzarea materialelor cu cel puțin 5 zile înaintea fiecărei şedinte;
4. Asigură primirea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, a membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi transmiterea acestora către structura responsabilă pentru postarea pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate, precum şi către Agenţia Naţională de Integritate, conform legii;
5. Pregăteşte materialele pentru şedintele Consiliului de Administraţie potrivit ordinii de zi stabilite;
6. Asigură consemnările desfăşurării şedintelor Consiliului de Administraţie în Registrul de procese verbale şi pe suport magnetic, redactând procesul verbal;
7. Furnizează informaţiile şi documente solicitate de membrii  Consiliului de Administraţie;
8. Redactează hotărârile Consiliului de Administrație.

Capitolul 4 - Atribuţiile Directorului General al Casei  de Asigurări  de Sănătate Neamţ

Directorul General este preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi este numit, pe bază de concurs sau cu delegare, prin Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este ordonator terţiar de credite în condiţiile legii şi în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management, urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management.
b) Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, potrivit actelor normative în vigoare, Directorul General emite decizii.
c) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ poate delega, în condiţiile legii, atribuţii de reprezentare unuia dintre directorii executivi, cu aprobarea prealabilă a Președintelui CNAS, în conformitate cu prevederile Statului CNAS, aprobat prin HG nr.972/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ are următoarele atribuţii:
1. Atribuţiile Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ sunt stabilite prin Statutul-cadru şi contractul de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.
2. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management.
3. Atribuţiile principale ale Directorului General, manager al sistemului la nivel local, sunt:
a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
b) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
 c) organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor pentru concedii si indemnizatii de 1%;
d) propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare;
e) stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
g) supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii;
h) numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul casei de asigurări.
4. Răspunde pentru gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei de asigurări de sănătate, conform mandatului încredinţat;
5. Realizează planul de management şi urmăreşte execuţia obiectivelor acestuia;
6. Răspunde pentru realizarea indicatorilor de performanţă din contractul de management;
7. Elaborează şi aplică politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanţă cu strategia CNAS, conform mandatului încredinţat;
8. Stabileşte şi urmăreşte realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, salariaţi ai Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acesteia;
9. Răspunde pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, asigurând o bună gestiune a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat;
 10. Nu transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din mandatul încredinţat şi din contractul de management decât în situaţii justificate şi cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;
 11. Respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
 12. Răspunde pentru angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
 13. Reprezintă Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ în raporturile cu terţii;
 14. Respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
 15. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, conform competenţelor sale, în condiţiile legii;
 16. Prezintă trimestrial preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
 17. Stabileşte şi ia măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă, privind protecţia civilă, securitatea la incendii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
 18. Dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, sub rezerva legalităţii lor;
 19. Răspunde de aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi procedurilor administrative unitare, potrivit legii;
 20. Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
 21. Asigură elaborarea Statutului propriu al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS şi ale Statutului-cadru aprobat de CNAS;
 22. Convoacă Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, conduce şedinţele acestuia şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 297 din Legea nr. 95/2006, republicată;
 23. Desemnează ca înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, prin decizie, unul dintre directorii executivi de la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 24. Îndeplineşte toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor;
25. Răspunde pentru organizarea şi derularea procesului de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi în limitele mandatului încredinţat;
26. Organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
27. Organizează, planifică, coordonează, controlul şi evaluarea activităţii tuturor structurilor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
28. Implementează sistemul de control managerial intern la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
29. Exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terţiari de credite;
30. Acordă audienţe în cadrul programului stabilit;
31. Numeşte în condiţiile legii, purtătorul de cuvânt al instituţiei, ofiţerul cu securitatea, consilierul etic şi responsabilul cu accesul la informaţiile de interes public;
32. Exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare.

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul secretariatului Directorului General

Secretariatul Directorului General are următoarele atribuţii:
1. Asigură primirea, înregistrarea si repartizarea sub semnătură a corespondenței adresată instituției prin Registrul de corespondență cu această destinație, conform rezoluţiilor date de către Directorul General;
2. Gestionează agenda de întâlniri a Directorului General;
3. Organizează programul de audiențe al Directorului General;
4. Realizează şi menține legătura cu alte instituții;
5. Răspunde de distribuirea, sub semnătură, a documentelor interne (note interne, referate, etc) emise de compartimentele funcționale ale instituției, prin Registrul de corespondență cu această destinație;
6. Asigură folosirea ştampilei institutției în condiţii depline de siguranță și legalitate, certificând semnătura Directorului General;
7. Primește şi ține evidenţa transmisiilor fax şi notelor;
8. Ține evidența ordinelor de deplasare;
9. Răspunde de buna funcţionare a aparaturii din dotare;
10. Asigură secretizarea şi verificarea fluxului informaţional – convorbiri telefonice, fax-uri, corespondenţă, documente multiplicate;

Capitolul 5

Activităţile şi operaţiunile specifice  structurilor de specialitate aflate în subordinea Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Control:
1. Întocmeşte până la data stabilită de către DGMCA planul de activităţi, pe care îl supune aprobării Directorului General în vederea transmiterii spre avizare DGMCA;
2. Actualizează planul de activităţi în funcţie de rezultatele obţinute, de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările CNAS sau ale Directorului General;
3. Efectuează acţiuni de control conform legii şi normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordin al preşedintelui CNAS;
4. Constată contravenţiile şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 47 şi art. 48 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 312 şi art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăşii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Efectuează acţiuni de control privind utilizarea fondurilor alocate pentru derularea Programelor Naţionale de Sănătate Curative conform obligaţiilor prevăzute în Normele Tehnice de aplicare a Programelor Naţionale de Sănătate Curative;
6. Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi repartizate spre soluţionare structurii de control;
7. Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către DGMCA, transmise spre soluţionare de către aceasta;
8. În baza actelor de control întocmite, prezintă Directorului General spre aprobare constatările, concluziile şi măsurile ce se impun;
9. Urmăreşte modul de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control şi aprobate de Directorul General;
10. Efectuează controale la solicitarea DGMCA şi dispuse de Directorul General;
11. Întocmeşte periodic rapoartele privind activitatea desfăşurată, conform solicitărilor şi/sau prevederilor legale în vigoare.

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Juridic si  Contencios Administrativ:
1. Avizează din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative şi al corelării cu prevederile altor acte normative, a proiectelor de acte administrative iniţiate de Compartimentul Juridic şi Contencios Administrativ, precum şi de celelalte structuri de specialitate din cadrul CAS;
2. Avizează pentru legalitate deciziile Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
3. Avizează pentru legalitate actele administrative privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, numirea în funcţie, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, emise de Compartimentul Resurse Umane;
4. Avizează pentru legalitate deciziile privind efectuarea acţiunilor de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local dispuse de Preşedintele CNAS şi/sau de Directorul General al CAS Neamț, elaborate de structura de specialitate. Se va aviza de legalitate dispoziţia de serviciu conform Ordinului Președintelui CNAS nr. 1012/2013;
5. Avizează pentru legalitate deciziile privind metodologiile, normele, regulamentele şi procedurile unitare de lucru pentru activităţile elaborate de structurile de specialitate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
6. Elaborează, în colaborare cu Secretariatul Consiliului de Administraţie, proiectele de hotărâri şi hotărârile Consiliului de Administraţie, în baza referatelor de aprobare, respectiv pe baza proceselor verbale de şedinţă ale acestuia şi avizează aceste documente pentru legalitate;
7. Informează conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ cu privire la actele normative aplicabile domeniului de activitate al CAS Neamţ şi elaborează Informarea privind lista actelor normative incidente sistemului, adoptate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul dintre şedinţele Consiliului de Administraţie;
8. Avizează pentru legalitate documentele emise de Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară sau cele cu privire la gestionarea patrimoniului Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
9. Acordă consultanţă, pe domeniul specific de competenţă, la negocierea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, indiferent de natura juridică şi obiectul contractului;
10. Reprezintă şi asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ în faţa instanţelor de judecată de toate gradele în care CAS Neamţ este parte;
11.Redactează şi întocmeşte, în baza documentelor şi a punctelor de vedere puse la dispoziţie de structurile de specialitate, acte procedurale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată de toate gradele, în toate fazele procesuale şi, după caz, exercită căile de atac ordinare şi extraordinare pentru apărarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, în cauzele în care aceasta este parte;
12. Urmăreşte şi ţine evidenţa numărului de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată în care Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este parte;
13. Participă, alături de reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate pe domeniul de competenţă specific, la expertize judiciare în care Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este convocată de către experţii judiciari, în cauzele în care CAS Neamţ este parte;
14. Transmite structurilor de specialitate hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în contradictoriu cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, în vederea punerii acestora în executare;
15. Reprezintă interesele legitime ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, alături de reprezentanţi ai structurilor de specialitate, după caz, în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice locale, precum şi în relaţiile cu terţii - persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în baza mandatului acordat de Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, pe domeniul de competenţă specific;
16. Analizează şi soluţionează sub aspect juridic petiţiile adresate Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi repartizate Compartimentului Juridic şi Contencios Administrativ de către Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
17. Îndrumă, pe domeniul de competenţă specific, structurile de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, la solicitarea acestora, în vederea aplicării unitare a actelor normative în vigoare, precum şi a practicii instanţelor de judecată;
18. Participă în grupurile de lucru organizate pentru elaborarea actelor administrative şi/sau analiza proiectelor de acte normative care au incidenţă în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăţoară la nivelul Compartimentului  Resurse Umane, Salarizare si Evaluare Personal:
1. Face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal în ceea ce priveşte numărul de posturi pe structura Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
2. Întocmeşte şi supune spre aprobarea Directorului General Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ planul de ocupare al funcţiilor publice pentru CAS Neamţ, conform prevederilor legale;
3. Realizează studii şi analize privind numărul şi structura de funcţii pentru Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, în scopul optimizării activităţii compartimentelor de specialitate;
4. Întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite organigrama şi statul de funcţii al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
5. Colaborează, împreună cu serviciile de specialitate, la elaborarea  proiectul Statutului propriu, cu respectarea  prevederilor legale  în vigoare și ale Statutului - cadru aprobat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
6. Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pe baza ROF şi Regulamentului Intern al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
7. Urmăreşte întocmirea fişei postului pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, colaborând în acest sens cu toate direcţiile şi structurile Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ responsabile pentru realizarea fişei postului pentru personalul din structura proprie;
8. Ține evidenţa funcţiilor publice şi a tuturor funcţionarilor publici din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, pe portalul de management, conform instrucţiunilor ANFP;
9. Reactualizează permanent portalul de evidență și  management de la nivelul ANFP pentru  personalul propriu al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi răspunde pentru asigurarea corelației între portal, statul de funcţii şi actele administrative;
10. Întocmeşte documentaţia  legală pentru organizarea, desfășurarea și participarea  la concursurile  organizate  pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante  din cadrul instituției;
11. Participă la organizarea  și  coordonarea activităților  de recrutare și selectare  a personalului;
12. Derulează activitățile specifice  managementului  funcției publice, respectiv a managementului de natură contractuală;
13. Transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, conform legii şi orice altă situaţie solicitată;
14. Transmite modificările intervenite în structura posturilor către MFP, ANFP şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, conform prevederilor legale în vigoare;
15. Colaborează direct cu ANFP în domeniul gestionării resurselor umane şi a funcţiilor publice în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate, urmărind respectarea principiilor legale care stau la baza funcţiilor publice şi carierei funcţionarilor publici;
16. Asigură monitorizarea activităţii de evaluare anuală a activităţii funcţionarilor publici, atât în vederea acordării drepturilor salariale corespunzătoare performanţelor profesionale individuale, cât şi ca modalitate de creştere a motivaţiei în muncă a salariaţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
17. Asigură gestionarea sistemului de evaluare a performanţelor individuale şi de stabilire a salariilor de bază urmărind aplicarea unitară a legislaţiei privind stabilirea drepturilor salariale de către Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ;
18. Asigură îndeplinirea măsurilor de executare, modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;
19. Întocmeşte deciziile de încadrare/numire, promovare, precum şi a celor ce vizează orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă, şi/sau de modificare a raporturilor de serviciu şi comunică salariaţilor;
20. Asigură primirea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi transmiterea către direcţia responsabilă pentru postarea pe site-ul CAS, precum şi către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), conform legii;
21. Asigură păstrarea şi completarea registrului declaraţiilor de avere, respectiv interese;
22. Realizează propuneri privind promovarea personalului Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, având în vedere cerinţele specifice de ocupare prevăzute de lege, necesităţile Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, standardele şi performanţele profesionale individuale ale personalului (în condiţiile legii) pe baza sumelor aprobate în buget cu această destinaţie;
23. Întocmeşte contractele de muncă şi actele adiţionale ale angajaţilor Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
24. Eliberează legitimaţiile de serviciu pentru salariaţii Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi membrii Consiliului de Administraţie;
25. Întocmeşte dosarele de pensionare pentru salariaţii Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
26. Gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici în condiţiile prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
27. Verifică documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de acordare a concediilor de odihnă, concediilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a altor concedii, pentru salariaţii Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
28. Întocmeşte documentaţia specifică conform legislaţiei în vigoare, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale ale salariaţilor Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ (prin examinare, testare, concurs), şi asigură legătura cu persoanele din afara unităţii privind cererile de angajare, întocmind dosarele cu actele necesare pentru concurs aflate în evidenţă, în condiţiile legii;
29. Asigură evidenţa la zi operativă a datelor personalului Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ (funcţionari publici şi personal contractual);
30. Asigură monitorizarea aplicării legislaţiei privind funcţia publică şi a funcţionarilor publici în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
31. Stabilește salariile de bază precum şi alte drepturi salariale ale personalului din aparatul propriu la angajare, promovare, sau urmare a altor dispoziţii legale în materie;
32. Stabileşte cuantumul sporurilor de natură salarială în conformitate cu actele normative în vigoare;
33. Intocmeşte statele de plată pentru drepturile băneşti cuvenite salariaţilor Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ sau a persoanelor din afara unităţii (membrilor CA, reprezentanți ANFP), cu respectarea legislaţiei în vigoare;
34. Întocmeşte şi depune în termen declaraţiile lunare, trimestriale sau anuale aferente salariilor cu respectarea legislaţiei în vigoare;
35. Întocmeşte şi depune situaţiile statistice privind numărul mediu al salariaţilor, veniturile salariale, conform legislaţiei în vigoare;
36. Urmărește încadrarea cheltuielilor de personal pe fiecare subdiviziune bugetară din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, astfel încât plata  să fie  cea corectă  și să corespundă  naturii cheltuielilor respective;
37. Propune repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal conform Legii anuale a bugetului de  stat;
38, La solicitarea salariaţilor, eliberează adeverinţele referitoare la veniturile încasate sau contribuţiile virate la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
39. Asigură şi monitorizează aplicarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANFP  nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare și transmitere a datelor și informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare şi raportarea anexelor cu validarea acestora pe Platforma Consilier etic a ANFP conform campaniilor/sesiunilor deschise periodic  (trimestrial/semestrial), potrivit art.6 din Ordinul ANFP nr.4106/26.11.2015;
40. Asigură şi monitorizează aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ la nivelul CAS Neamț;
41. Participă la elaborarea normelor de conduită pentru funcționarii publici ai Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
42. Întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul CAS Neamț, conform legislaţiei în vigoare;
43. Transmite rapoartele la CNAS şi ANFP, la termenele şi în forma standard stabilite de aceasta, conform legislaţiei în vigoare;
44. Realizează propuneri privind programul de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, aprobat de conducerea CNAS şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a acestui program;
45. Realizează demersurile legale în ceea ce privește organizarea și coordonarea activității de formare profesională și îndrumare metodologică pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ respectiv:
a) Gestionează completarea de către întreg personalul a chestionarelor transmise de CNAS în vederea identificării nevoilor de perfecționare, finalizate cu  Rapoartele Directorilor Executiv și a Raportului Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ în vederea elaborării planului anual de pregătire și formare profesională;
b) Gestionează participarea salariaților la cursuri, transmite confirmările de participare, urmărește primirea adeverințelor, diplomelor de participare;
c) Transmite la compartimentul de coordonare al instruirii din cadrul DRUSEP-CNAS, feed-back-urile  completate pentru salariații care au participat la cursuri, în termenele stabilite de  CNAS;
46. Asigură întocmirea, verificarea şi centralizarea monitorizării cheltuielilor de personal de la Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, precum şi înaintarea acesteia în termen la CNAS;
47. Întocmeşte rapoartele  specifice și chestionarele  statistice pentru:
- ancheta locurilor de muncă  -  Institutul Național de Statistică;
- date  informative  privind numărul de personal  - Administrația publică;
- date informative  privind monitorizarea numărului de personal, modificări, încetări  ale raportului de serviciu/lucru – transmise la CNAS;
48. Gestionează și evidențiază emiterea, actualizarea și arhivarea diferitelor documente și acte, ordine, decizii, instrucțiuni, adeverințe de salarii, concedii de odihnă și medicale, condici de prezență, pontaje, fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale, fișe de post, procese verbale, note de lichidare, contractele de muncă ale salariaților, Registrul de evidență al salariaților;
49. Identifică noi activități procedurabile urmare implementării unor  activități sau unor modificări legislative după care se va  emite procedura operațională pentru activitatea procedurabilă identificată;
50. Respectă termenele de raportare a datelor specifice în activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfecționare.

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt:
1. Monitorizează apariţiile Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ în presă;
2. Elaborează zilnic revista presei;
3. Realizează periodic analiza de imagine a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ în presă;
4. Asigură afişarea şi actualizarea informaţiilor de interes public pe site-ul CAS;
5. Colaborează cu toate structurile Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ în vederea identificării informaţiilor cu valoare de ştire;
6. Organizează şi desfăşoară activităţi de asigurare a accesului la informaţii de interes public, conform prevederilor legale în vigoare:
7. Organizează şi desfăşoară activitatea de soluţionare a petiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare:
8. Organizează şi desfăşoară activităţi de informare a publicului prin TELVERDE şi biroul de informaţii;
9. Elaborează sintezele periodice privind solicitările primite de la asiguraţi prin intermediul liniei telefonice gratuite, e-mail-urilor, petiţiilor, în scopul informării conducerii;
10. Elaborează materialele informative cu privire la sistemul asigurărilor de sănătate şi activitatea specifică a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
11. Elaborează strategia de promovare a imaginii Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi o supune spre aprobare Directorului General;
12. Întocmeşte şi actualizează baza de date cu jurnaliştii acreditaţi;
13. Elaborează planul de măsuri în vederea fundamentării strategiei de promovare a imaginii Casei de Asigurări de Sănătate Neamț şi îl supune aprobării conducerii CAS Neamţ;
14. Elaborează, supune spre aprobare conducerii şi difuzează materialele de presă;
15. Elaborează, supune spre aprobare conducerii şi difuzează materialele de presă realizate urmare a solicitărilor mass-media;
16. Organizează conferinţele şi evenimentele de presă;
17. Facilitează relaţiile conducerii Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ cu reprezentanţii mass media.

Capitolul 6

Activitatea Purtătorului de Cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ este direct subordonată conducerii instituţiei şi se exercită de către acesta în baza deciziei de numire a Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Tehnologia Informaţiei:
1. Administrează serverele de baze de date proprii, aplicaţii, comunicaţii;
2. Realizează şi administrează componenta transport date (cablare,   pachpanel-uri, prize, switch–uri) a reţelei de calculatoare proprie, asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a acesteia;
3. Asigură buna funcţionare a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare, print-servere) din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
4. Configurează cu aplicaţii şi sisteme de operare staţiile de lucru din cadrul compartimentelor Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
5. Instalează şi configurează programele de tip antivirus pe staţiile de lucru şi servere;
6. Realizează monitorizarea funcţionalităţii programelor antivirus;
7. Realizează identificarea, evaluarea/estimarea si managementul riscurilor IT;
8. Verifică respectarea de către personalul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ  a procedurii referitoare la securitatea sistemului informatic al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
9. Implementează şi urmăreşte funcţionarea sistemului  de blocare automată a încercărilor de acces neautorizat;
10. Asigură supravegherea funcţionării echipamentelor de climă, securitate, grup generator în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare a serverelor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
11. Administrează serverele Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ: proxy, router care asigură legătura reţelei cu serverele din Data Center;
12. Administrează sistemul de back-up al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
13. Aplică procedurile de salvare/restaurare de date pentru servere pentru a face posibilă restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora;
14. Asigură asistenţă tehnică în vederea desfăşurării în condiţii optime a videoconferinţelor organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
15. Asigură administrarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatare,  întreţinerea în conformitate cu cerinţele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor Casei de Asigurări de Sănătate Neamț;
16. Realizează prelucrări de date informatice, la solicitarea în scris a departamentelor de specialitate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, în colaborare cu acestea, în vederea obţinerii de informaţii pentru diverse raportări, dacă acest lucru este posibil informatic;
17. Asigură asistenţă în exploatarea aplicaţiilor informatice în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
18. Asigură administrarea aplicaţiei de legislaţie;
19. Formulează specificaţiile tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini cu specific IT;
20. Administrează site-ul http (www.casnt.ro);
21. Postează, pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț, la solicitarea scrisă a compartimentelor de specialitate, informaţiile de interes public, conform procedurilor în vigoare existente la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
22. Administrează serviciile de internet SMTP, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DNS, VPN, MYSQL, LDAP (e-mail, site, acces internet, forum, raportări online liste concedii medicale  şi rectificative concedii medicale);
23. Concepe şi implementează împreună cu angajaţii Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ politici de securitate IT;
24. Supraveghează buna funcţionare a echipamentelor alocate sistemului ERP – SIUI din Data Center din punct de vedere hardware;
25. Asigură monitorizarea comunicaţiei cu serverele PIAS CNAS;
26. Asigură gestionarea informatică a utilizatorilor CAS şi a drepturilor de acces în reţeaua informatică a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi în sistemul PIAS; 
27. Analizează problemele semnalate pe PIAS de compartimentele de specialitate, sau de către furnizori / asigurați împreună cu personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Tehnologia Informaţiei şi în cazul în care nu pot fi rezolvate la nivelul IT CAS le transmite către IT  CNAS / producătorului de soft în vederea rezolvării;
28. Asigură generarea de noi nomenclatoare, impusă de  modificări ale listelor de medicamente, necesare  aplicaţiilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale  farmaceutice, şi dispozitive medicale;
29. Asigură condiţiile tehnice de funcţionare a activităţii de deblocare carduri naţionale şi verificare a cardurilor cu probleme tehnice, cât și instruirea operatorilor CEAS desemnați;
30. Prelucrează datele primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat şi carduri noi tipărite care sunt distribuite de către Poşta Română asiguraţilor;
31. Verifică conectivitatea certificatelor digitale ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, existente în SIUI şi generează serii de licenţă pentru noii furnizori intraţi în contract;
32. Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii informatice;
33. Întreţine aplicaţia de inventariere hard şi soft a staţiilor de lucru din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
34. Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în condiţiile legii;
35. Asigură folosirea eficientă a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse;
36. Participă la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivel Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
37. Colaborează cu celelalte compartimente/birouri/servicii în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
38. Furnizează, la solicitare, date statistice necesare factorilor de decizie ai Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ si CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicaţiile existente.

Capitolul 7

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate  aflate în subordinea Direcţiei  Economice


Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului executiv al Direcţiei  Economice:
A. Atribuţii generale
1. Organizează, planifică, coordonează controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;
2. Organizează şi implementează sistemul de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;
3. Organizează şi coordonează colectarea, prelucrarea  datelor, aferente serviciilor din subordine, necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performantă din planul de management;
4. Coordonează activitatea de evaluare a personalului Direcţiei;
5. Propune sancţionarea, avansarea, promovarea salariaţilor din subordine, recomandă programele de formare profesională  ce se impun a fi urmate de fiecare salariat;
6. Coordonează şi centralizează raportul de activitate, la nivelul direcţiei, în acest sens evaluând, măsurând şi înregistrând în permanenţă rezultatele, prin compararea cu obiectivele, identifică abaterile, propune aplicarea de măsuri corective.

B. Atributii specifice
B1. Coordonarea activităţii privind concediile medicale
1. Organizează şi coordonează activitatea de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii de concedii medicale angajatorilor, conform legislaţiei în vigoare;
2. Organizează şi coordonează activităţile de executare silită a persoanelor fizice care se asigură pentru concedii și indemnizații;
3. Coordonează activitatea privind plata cheltuielilor ocazionate de acordarea drepturilor de concedii si indemnizații pentru incapacitate de muncă, pentru persoane fizice;
4. Verifică si urmăreşte activitatea de executare silită, elaborează planurile de măsuri, asigură implementarea acestora în vederea recuperării sumelor reprezentând creanţe la F.N.U.A.S.S. pentru concedii şi indemnizaţii şi certificatele medicale.

B2. Coordonarea activităţii Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate
1. Conduce şi organizează evidența contabilă din cadrul Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate;
2. Organizează şi asigură efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare şi a deschiderilor de credite;
3. Organizează activitatea de evidenţiere în contabilitate a operaţiunilor legate de decontări externe;
4. Coordonează realizarea execuţiei bugetare pentru toate capitolele prevăzute în buget;
5. Coordonează şi organizează inventarierea patrimoniului, activitatea de valorificarea rezultatelor acesteia, luând măsuri pentru prevenirea pagubelor şi recuperarea lor;
6. Coordonează şi asigură întocmirea situaţiilor financiare, depunerea acestora la termen la organele de drept;
7. Coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, elaborarea acestuia conform principiilor legii finanţelor publice, îl supune avizării Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi îl transmite spre analiză si aprobare C.N.A.S.;
8. Monitorizează menținerea echilibrului execuției bugetare, urmărind atât gradul de realizare al veniturilor, transmise de către ANAF, încasarilor la fond pe surse, cât și nivelul cheltuiellilor /plăților bugetare, încadrarea în prevederile bugetare aprobate instituției;
9. Analizează propunerile de modificare a prevederilor bugetare trimestriale, avizează virările de credite, propune  rectificarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi le înaintează spre aprobare conducerii CNAS;
10. Asigură buna gestiune financiară prin angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în condiţii de eficienţă şi eficacitate potrivit destinaţiilor aprobate;
11. Asigură efectuarea la timp şi în bune condiţii a tuturor raportărilor financiar contabile cerute de CNAS;
12. Exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice exercitării vizei C.F.P.P. .

B3.Coordonarea Compartimentului Achiziţii Publice
1. Coordonează elaborarea „Strategiei anuale de achiziție publică” la nivelul unității contractante;
2. Coordonează derularea procedurilor specifice procesului de achiziție publică, în următoarele etape:
a) Etapa de planificare/pregătire
b) Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru
c) Etapa postatribuire contract/acord cadru.

B3.Coordonarea Compartimentului Logistică și Patrimoniu
1. Înaintează către C.N.A.S la finele exerciţiului bugetar spre aprobare, propunerea listei de investiţii, lista activelor propuse la casare, pe baza listelor de inventar întocmite în acest scop;
2. Coordonează activitatea privind arhivarea documentelor existente la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi propunerile privind revizuirea nomenclatorului arhivistic;
3. Coordonează activitatea de transport.

Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale:

Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare privind concediile medicale
1. Primeşte, verifică şi înregistrează în sistem, declaraţiile, comunicările de modificare a venitului precum şi solicitările de retragere a declaraţiei,  în baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele fizice care nu au calitatea de angajat;
2. În  baza declaraţiilor şi a  comunicărilor de modificare operate la zi, depuse de persoanele fizice care au încheiat declaraţia de asigurare pentru  concedii şi îndemnizaţii  întocmeşte deciziile de impunere a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii;
3. Comunică contribuabilului decizia de impunere  conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală. Deciziile de impunere neconfirmate, returnate la sediul CAS Neamț de către operatorul poştal sunt comunicate prin publicitate conform prevederilor din  Codul de Procedură Fiscală;
4. Primeşte şi verifică documentaţia de restituire pentru contribuţia de concedii şi indemnizaţii, certifică sumele ce urmează a se restitui, cu titlul de încasări necuvenite sau peste cuantumul sumei datorate ;
5. Supune vizei CFP referatul/decizia de restituire, pe care le înaintează aprobării Directorului Economic şi Directorului General, asigurând ordonanţarea cheltuielilor. Comunică contribuabilului documentaţia restituirii în vederea ridicării sumei restituite de la sediul CAS Neamț ;
6. Conduce evidenţa analitică a debitorilor la contribuţia de concedii şi indemnizaţii şi face cunoscută lunar situaţia sumelor debitate şi a încasărilor, către Serviciul BFC,  în vederea înregistrării lor;
7. Furnizează datele necesare fundamentării veniturilor pentru proiectul de buget anual şi pentru proiecţia acestora în următorii ani, conform precizărilor CNAS;
8. Urmăreşte încadrarea cheltuielilor privind indemnizaţiile de concediu medical, în prevederea bugetară repartizată prin fila de buget de către CNAS la capitolul Asistenţă Socială:
                              - în caz de boală şi invaliditate
        - pentru familie şi copii.
9. Organizează şi răspunde de înregistrarea plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii efectuate de către persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe bază de declaraţie, întocmeşte dispoziţii de încasare a debitelor către casierie;
10. Organizează şi răspunde de desfăşurarea procedurii de executare silită pentru contribuţia de concedii şi indemnizaţii,  prin emiterea somaţiei şi titlului executoriu, urmărind astfel prescrierea creanţelor;
11. Procedează la încetarea executării silite privind contribuţia de concedii şi indemnizaţii, potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală;
12. Analizează şi pune în aplicare sentinţele civile primite de la serviciul de specialitate, în situaţia în care prin dispozitivul sentinţei se stabileşte anularea sumelor cuprinse în actele administrativ fiscale emise de Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ. Solicită Compartimentului Juridic şi Contencios Administrativ precizări în legătură cu diferitele aspecte care necesită pregătire juridică în vederea evitării interpretării eronate a dispozitivelor sentinţei ;
13. In urma verificării de către Direcţia Medic Şef a modului de completare şi eliberare a certificatelor medicale, a căror plată se face direct de către CAS Neamț (conform art.36 lit.(c) din OUG nr.158/2005) şi a validării  pe cererea tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate depusă de către solicitant la secretariatul instituţiei, documentaţia este înaintată Compartimentului Concedii Medicale unde se face  verificarea şi validarea din punct de vedere economic a certificatelor medicale şi a documentelor depuse împreună cu cererea tip, necesare plăţii acestora. Urmare a verificării şi validării  din punct de vedere a modului de completare şi eliberare  şi a verificării din punct de vedere economic,  se procedează la întocmirea statelor de plată (pe care se acordă  viza de certificare în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii  precum şi  “Bun de plată” cf. Ordinului 1792/2002, în conformitate cu decizia nr.162/2006) a Recapitulaţiei precum şi a Ordonanţării, care se înaintează Serviciului BCF, pentru efectuarea plăţii.
14. Primeşte, verifică din punct de vedere economic şi înregistrează în sistem, centralizatorul privind certificatele de concediu medical de la angajatori;
15. Primeşte, verifică şi înregistrează documentaţia necesară pentru efectuarea plăţii indemnizaţiei de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii (certificat de atestare fiscală sau alt document eliberat de ANAF care să ateste plata la zi a contribuţiei de concedii şi indemnizaţii,  centralizatorul concediilor medicale).
16. Întocmeşte adresa către Direcţia Medic Șef  prin care înaintează  certificatele medicale însoţite de centralizatoare în vederea verificării modului de completare şi verificare a acestora.  Ca urmare a verificării, Direcţia Medic Șef  întocmeşte o adresă către Serviciul Evidenţă Asiguraţi, Carduri și Concedii Medicale prin care avizează acele certificate care sunt întocmite conform cu legislaţia, iar în situaţia în care constată că acestea nu respectă legislaţia se întocmeşte adresă prin care se comunică Serviciului Evidenţă Asiguraţi, Carduri si Concedii Medicale erorile, în vederea întocmirii refuzului la plată.
17. Verifică din punct de vedere economic declaraţiile angajatorilor cu privire la evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii şi certificatele medicale anexate acestora şi întocmeşte referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire, referat care va avea viză CFP. Referatul va avea semnătura Directorului Direcţiei Economice şi va fi supus aprobării Directorului General. Dacă se constată nereguli, se întocmeşte refuzul la plată, cu motivarea acestuia, care va fi transmis angajatorului.
18. În urma verificării şi a validării din punct de vedere al modului de completare şi eliberare  şi a verificării şi validării din punct de vedere economic, întocmeşte documentaţia necesară plăţii către angajatori a indemnizaţiilor de concediu medical suportate din FNUASS conform prevederilor Ordinului CNAS 15 /2018 cu modificări şi completări, şi anume Borderou Anexă la ordonanţare de plată a sumei reprezentând diferenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, care se suportă din bugetul FNUASS şi contribuţia angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii la bugetul FNUASS, care este supus  vizei de certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii  precum şi  “Bun de plată” conform Ordinului 1792/2002, conform deciziei nr.162/2006, pe care îl înaintează Serviciului BFC, împreună cu ordonanţarea pentru efectuarea plăţii.
19. Poartă corespondenţă cu angajatorii în vederea rezolvării problemelor sesizate cu ocazia verificării documentelor în vederea efectuării plăţii concediilor medicale şi comunicate acestora prin refuzul la plată.
20. Transmite trimestrial Serviciului BCF,  conform machetei unitare, următoarea lucrare:
- Situaţia sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate suportate din bugetul FNUASS solicitate de angajatori si persoanele fizice asigurate facultativ.
21. Transmite lunar către CNAS  machetele solicitate cu privire la contribuţia de concedii şi indemnizaţii precum şi cele aferente contribuţiei de sănătate, comunicate de ANAF prin ANEXA C.
22. În conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, întocmeşte referate prin care solicită  anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 de lei, care vor avea semnătura directorului Direcţiei Economice şi va fi supus aprobării Directorului General, pe care le înaintează Serviciului Buget Financiar Contabilitate pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.
23 Elaborează propuneri privind modificarea actelor normative  şi le înaintează CNAS.
24. În conformitate cu prevederile OUG 125/2011, efectuează corecţii asupra creanţei stabilită de instituţie la data de 30.06.2012, ca urmare a depunerii unor documente de către contribuabil, corecţii pe care le transmite lunar ANAF, în format hârtie cât şi electronic.

Activităţi specifice generate de  activitatea de Evidenţă Asiguraţi
1. Primește şi eliberează documente, consultanţă de specialitate, redactare răspunsuri la solicitări cu privire la activitatea curentă a compartimentului;
2. Re/procesarea declaraţiilor unice depuse lunar conform Ordinului MFP nr. 3063/2019;
3. Eliberează adeverințe de asigurat asiguraților care au refuzat cardul din motive religioase ori de conștiință și asiguraților care au pierdut cardul național de sănătate;
4. Verifică, înregistrează în SIUI şi arhivează documentele justificative privind stabilirea calităţii de asigurat;
5. Actualizează în SIUI informaţiile privind persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei, în baza documentelor justificative;
6. Actualizează în SIUI informaţiile privind persoanele care beneficiază de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse;
7. Operează în SIUI oricare modificare intervenită în legătură cu elementele de identificare ale asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
8. Înregistreaza în SIUI angajatorii noi pe baza Certificatului Unic de Înregistrare/ a informaţiilor existente pe site-ul oficial al Ministerului de Finanţe;
9. Validează, la solicitarea Compartimentului Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene, calitatea de asigurat a solicitanţilor de formulare europene sau a persoanelor care au primit asistenţă medicală în străinătate fără acordul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi care solicită recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare;
10. Verifică îndeplinirea condițiilor necesare pentru a se face plata pe baza formularelor E 125 conform prevederilor Ordinului Președintelui CNAS nr. 592/2008, cu modificările și completările ulterioare;
11. Gestionează activitatea de actualizare a protocoalelor privind furnizarea de date referitoare la categoriile de asigurați încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Neamț cu instituțiile care gestioneaza astfel de date și transmiterea acestora către CNAS, precum si procesarea lunară a acestora ca urmare a protocolului;
12. Completează baza de date cu noii contribuabili sau modificarea statutului celor existenți;
13. Organizează activitatea de înregistrare a formularelor europene, comunicate de compartimentul de specialitate;
14. Procesează lunar anexa ANAF – persoane fizice.

Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare, privind Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
1. Preia pe bază de proces verbal de la CNAS cardurile tipărite în contul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi le predă pe bază de proces verbal operatorului de servicii poștale pentru a fi distribuite;
2. Înregistrează / scanează cardurile naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, care nu au putut fi distribuite de către operatorul de servicii poştale şi au fost returnate la Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ;
3. Înregistrează/scanează cardurile naţionale de asigurări de sănătate duplicat tipărite de CN Imprimeria Națională S.A. în contul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ  ale căror cheltuieli aferente producerii şi distribuţiei sunt suportate de către asigurat şi de către operatorul de servicii poştale care a realizat distribuţia, după caz, pentru a fi predate pe bază de proces verbal în vederea distribuirii de către operatorul de servicii poștale;
4. Preia şi înregistrează / scanează cardurile naţionale de asigurări de sănătate duplicat tipărite în contul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ  ale căror cheltuieli aferente producerii şi distribuţiei sunt suportate de CN Imprimeria Națională S.A. pentru a fi distribuite asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ prin intermediul operatorului de servicii poștale;
5. Înregistrează solicitările de ridicare a cardului naţional de asigurări de sănătate depuse de asiguraţii Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
6. Identifică şi extrage în vederea distribuirii cardurilor naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale instituţiei;
7. Distribuie către asiguraţi, urmare solicitărilor depuse de către aceştia, a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate care au fost returnate la Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ;
8. Transmite cardurile naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ solicitate de casele de asigurări de sănătate/CAS MB/ CASOPSNAJ în vederea distribuirii acestora;
9. Solicită cardurile naţionale de asigurări de sănătate de la casele de asigurări de sănătate/CAS MB/CASOPSNAJ în vederea distribuirii către asigurații Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ care au cerut ridicarea acestora de la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
10. Înregistrează documentele în SIUI, schimbă starea cardurilor în CEAS şi eliberează adeverinţele de înlocuire card naţional din SIUI, atât pentru cardurile iniţiale tipărite în contul CAS Neamț, cât şi pentru cardurile inițiale tipărite în contul altor case de asigurări de sănătate/CAS MB/CSOPSNAJ;
11. Transmite la CNAS, pe bază de borderou centralizator, cardurile naţionale de asigurări de sănătate care prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, confirmate în acest sens de casa de asigurări de sănătate;
12. Înregistrează documentele în SIUI, schimbă starea cardurilor în CEAS, evidenţiează, păstrează cardurile refuzate şi eliberează adeverinţele înlocuitoare în caz de refuz în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă al cardului naţional de asigurări de sănătate, atât pentru cardurile tipărite în contul CAS Neamț, cât şi pentru cele iniţiale tipărite în contul altor case de asigurări de sănătate/CAS MB/CASOPSNAJ;
13. Verifică și înregistrează plățile reprezentând contravoaloare reemitere carduri naționale de asigurări de sănătate duplicate suportate de către asiguraţi;
14. Înregistrează şi evidenţiează cheltuielile aferente producerii cardurilor naționale de sănătate suportate de către operatorul de servicii poștale, ca urmare a pierderilor sau deteriorării cardurilor în procesul de distribuție;
15. Pentru cardurile duplicat a căror contravaloare de tipărire și distribuție a fost suportată de asigurat și care au fost facturate către Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ dar au fost încasate de către alte case de asigurări de sănătate, solicită caselor de asigurări de sănătate care au încasat contravaloarea, transferul acestor sume catre Casa de Asigurări de Sănătate Neamț unde au fost facturate;
16. Transferă, la solicitarea caselor de asigurări de sănătate/CASMB/CAS AOPSNAJ sumele reprezentând contravaloarea remiterii cardurilor naţionale de asigurări de sănătate încasate de la asiguraţi de către Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ dar facturate către o alta casă de asigurări de sănătate;
17. Asigură păstrarea şi arhivarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate refuzate în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, urmând ca la solicitarea asiguraţilor să se poată elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor, sau la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora;
18. Asigură păstrarea şi arhivarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate returnate de operatorul de servicii poştale, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora;
19. Operează în baza de date SIUI orice modificări intervenite în legătura cu elementele de identificare ale asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
20. Asigură legătura cu mediul extern: plătitori, Compania Naţională Poşta Română, Compania Naţională “Imprimeria Naţională” şi alte instituţii cu care are legături directe în gestionarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate;
21. Întocmește situaţiile lunare sau periodice solicitate de către conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ  sau alte instituţii implicate în activitatea de gestionare a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate (CNAS, CNIN, CNPR).

Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare, privind Cardul european de asigurări sociale de sănătate
1. Primește, verifică, înregistrează documentele solicitate în vederea eliberării Cardului european de asigurări sociale de sănătate / Certificatului de înlocuire provizoriu, precum şi verificarea calităţii de asigurat a solicitantului;
2. Procesează / validează cererile în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE;
3. Întocmește certificatul de înlocuire provizoriu a Cardului european de asigurări sociale de sănătate;
4. Eliberează un exemplar al certificatului de înlocuire provizoriu a Cardului european de asigurări sociale de sănătate;
5. Arhivează cererile de eliberare a Cardului european de asigurări sociale de sănătate.


Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate:
1. Analizează și întocmește propunerile bugetului de venituri și cheltuieli a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ si a repartizării pe trimestre a bugetului aprobat;
2. Analizează și întocmește proiectul de rectificare a bugetului anual a necesarului de fonduri în baza notelor de fundamentare elaborate de structurile de specialitate;
3. Analizează și întocmeste cererile de virări de credite între subdiviziunile clasificației bugetare conform prevederilor din Legea nr. 500/2002 (art .47);
4. Întocmește cererile de deschidere de credite bugetare și a notelor de fundamentare, pe baza referatelor de necesar de credite solicitate de la structurile de specialitate din cadrul  Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
5. Întocmeşte alte situații solicitate de CNAS referitoare la execuția bugetară, la termenele solicitate;
6. Analizează și întocmește proiectul de buget pentru anul următor și a estimărilor pe următorii trei ani, în baza metodologiei transmise de CNAS și a notelor de fundamentare însoțite de anexele din proiectul de buget (întocmite de structurile de specialitate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, în funcție de indicatorii primiți de la CNAS) ;
7. Conduce evidenţa contabilă în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, prezentarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația financiară, atât pentru cerințele interne cât și pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
8. Organizează și conduce contabilitatea drepturilor constatate și a veniturilor încasate, precum și a angajamentelor și plăților efectuate conform bugetului aprobat;
9. Înregistrează cronologic și sistematic operațiunile patrimoniale în registrul jurnal;
10. Înregistrează rezultatul inventarierii și completării registrului inventar cu rezultatele obținute ca urmare a operațiunii de inventariere;
11. Înregistrează cronologic și sistematic operațiunile contabile;
12. Întocmeşte și păstrează registrele contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;
13. Întocmește contul de execuție pentru veniturile și cheltuielile instituției ;
14. Întocmește în termen și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare balanțele lunare de verificare a conturilor analitice sși sintetice ;
15. Întocmește situațiile financiare și depune un exemplar la CNAS, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
16. Urmărește stingerile debitelor provenite din activitatea proprie și din derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale ;
17. Acordă viza de CFPP pe proiectele de angajamente legale elaborate de compartimentele de specialitate precum și pe propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament și pe propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare ;
18. Urmărește și asigură încadrarea plăților în bugetul de venituri și cheltuieli ;
19. Asigură întocmirea, circulația și arhivarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate ;
20. Întocmește documentația derulării prin trezorerie a operațiunilor legate de efectuarea cheltuielilor pentru investiții ;
21. Urmărește și pune în practică actele normative apărute, referitor la activitatea financiar- contabilă;
 22. Organizează și conduce contabilitatea de angajamente în conturi în afara bilanțului conform Ord.1792/2002 cu completările și modificările ulterioare. Utilizează aplicațiile de ERP specifice activităților din cadrul compartimentului;
23. Întocmește solicitările de alocare de prevedere bugetară pentru rambursarea cheltuielilor aferente prestaţiilor de boală şi maternitate acordate asiguraţilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pe teritoriul altui stat – conform prevederilor  Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 729/2009 şi HG nr. 304/2014;
24. Colaborează cu Compartimentul Acorduri/Regulamente, Formulare Europene în vederea comunicării către aceasta a confirmării plăţilor aferente documentelor justificative care au stau la baza acordării serviciilor medicale asiguraţilor români în UE, SEE și Confederația Elvețiană în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 729/2009 si HG nr. 304/2014;
25. Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 și 3 în propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament (anexa 1 a la Ordinul 1792/2002) și propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare (anexa 1 b la Ordinul 1792/2002), precum și de datele înscrise în coloana 1 în ordonanțare de plată (anexa 3 la Ordinul 1792/2002).

a) Atribuții privind operațiunile de încasări și plăți prin virament :
1. În baza ordonanțărilor de plată transmise din SIUI în ERP de către serviciile de specialitate, însoțite de documentele justificative, întocmeşte ordinele de plată pentru furnizorii de servicii medicale, activitate proprie și asistență socială;
2. Ține evidența cronologică a ordinelor de plată emise în Registrul ordinelor de plată;
3. Emite ordinele de plată pentru furnizorii de servicii medicale și farmaceutice, prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale ;
4. Urmărește decontările în extrasele de cont, identifică și rezolvă eventualele probleme de decontare;
5. Urmărește și înregistrează în contabilitate încasările de contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați, venituri din finanțarea anilor precedenți și alte venituri în baza extraselor de cont zilnice;
6. Urmărește și verifică disponibilul existent zilnic în vederea efectuării plăților;
7. Emiterea facturilor și urmărirea încasării sumelor pentru accidente de muncă și boli profesionale conform Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
 
b) Atribuții privind operațiuni de încasări și plăți în numerar:
1. Întocmește cecurile în numerar în baza documentelor de plată în numerar avizate de persoanele împuternicite;
2. Întocmește foile de vărsământ la trezorerie;
3. Întocmește foile de vărsământ pentru depunerile de numerar în conturile deschise la trezorerie ;
4. Acordă avansuri în numerar pentru procurări de materiale și pentru deplasări în interes de serviciu ;
5. Verifică borderourilor zilnice cu sumele și contribuțiile încasate pe concedii medicale, formularele tipizate și a altor sume stabilite și dispuse de conducere ;
6. Verifică deconturile de cheltuieli pentru justificarea avansurilor spre deplasare;
7. Întocmește zilnic registrul de casă  în baza documentelor justificative și prezenta pentru verificare ;
8. Verifică extrasele de cont cu documentele de intrări și ieșiri, în vederea identificării și rezolvării eventualelor erori sau neconcordanțe ;
9. Încasează contravaloarea contribuției la fondul asigurărilor sociale de sănătate de la persoanele străine rezidente care au obligația de a se asigura si emiterea chitanțelor pentru suma încasată ;
10. Încasează contravaloarea cardului național de sănătate de la persoanele care l-au pierdut ;
11. Întocmește borderoul zilnic al încasărilor pentru contribuția de asigurări încasată și a cardului național de sănătate ;
12. Plătește avansurile spre deplasare pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ trimis în delegație;
13. Îndosariază zilnic documentele de încasări și plăți.

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Achiziţii Publice
1. Organizează şi coordonează activitatea de achiziţii publice de bunuri, servicii si lucrări pentru Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ;
2. Întocmeşte documentaţia pentru procedurile de achiziţie publică la nivelul instituţiei;
3. Asigură aplicarea legislației specifice în derularea procedurilor privind achizițiile publice, în următoarele etape:
a.  Etapa de planificare / pregătire; 
b.  Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului / acordului cadru ;
c.  Etapa postatribuire contract / acord cadru.
4. Încheie angajamente legale în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie cu încadrare în BVC;
5. Elaborează “ Programul anual al achizițiilor publice” ca parte a strategiei. După aprobarea bugetului propriu, actualizează “ Programul anual al achizitiilor publice” în funcție de fondurile alocate. Urmărește derularea “Programului anual al achizițiilor publice” și asigură modificarea acestuia, dacă este cazul, în condițiile legii;
6. Organizează şi monitorizează  activitatea  de efectuare a cheltuielilor pentru activitate proprie cu încadrare în articolele bugetare din BVC;
7. Întocmeşte următoarele documente justificative  pentru plata facturilor aferente serviciilor prestate şi a bunurilor achiziţionate: nota jusificativă (unde este cazul), angajament legal, comanda, NIR;
8. Acordă certificarea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii a bunurilor de plată în vederea obţinerii vizei CFP în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru activitatea proprie a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
9. Întocmeşte propuneri de angajare a cheltuielilor şi ordonanţări de plată, în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru activitatea proprie a Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Logistică si Patrimoniu
1. Organizează activitatea de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a parcului auto al instituţiei:
- asigură stocul limită de combustibil cu încadrare în prevederile legale;
- întocmeşte situaţia lunară a consumului de combustibil şi verifică încadrarea lui în limitele legale;
- Urmăreşte respectarera măsurilor referitoare la parcul auto şi la conducătorii auto, dispuse de conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;
- verifică corectitudinea celor înscrise în foile de parcurs pe care conducătorii auto le depun zilnic.
2. Prezintă lunar, până în 10 ale lunii structurii BCF pentru luna  precedentă, situaţia consumului de combustibil, însoţită de foile de parcurs, bonurile de consum, referatele de necesitate, bonurile nefiscale, conform procedurii pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu carburanţii;
3. Conducătorii auto asigură confidenţialitatea documentelor transportate, activitate încredinţată de şefii de servicii sau de personalul de la secretariatul instituţiei, către furnizorii de servicii medicale sau alte instituţii;
4. Conducătorii auto asigură şi răspund de transportul salariaţilor în vederea realizării sarcinilor de serviciu;
5. Urmăreşte datele de începere, derularea şi expirare a asigurărilor tip RCA, CASCO, a rovignietelor cât şi Inspecţia Tehnică Periodică a autoturismelor din parcul auto al instituţiei;
6. Organizează şi răspunde de activitatea în domeniul arhivistic conform reglementărilor în materie;
7. Urmăreşte comportarea construcţiei sediului Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, în exploatare;
8. Consemnează intervenţiile, în timp, asupra construcţiei sediului Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ prin înscrierea acestora în ,,Jurnalul evenimentelor” din Cartea Tehnică a Construcţiei;
9. Gestionează  patrimoniul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ şi adoptă măsuri pentru asigurarea integrităţii acestui patrimoniu;
10. Monitorizează şi realizează activităţi de evidenţiere cadastrală a patrimoniului reprezentat de terenurile şi construcţiile deţinute de către Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ.
11. Efectuează reevaluarea imobilelor terenuri/construcţii deţinute de Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, la termenele prevăzute de lege.
12. Gestionează modul de realizare a măsurii de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirii deţinute şi ocupate de Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, în aplicarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.
13. Organizează şi coordonează activităţile de întreţinere şi reparaţii  curente şi capitale în cadrul casei:
- urmăreşte, asigură buna funcţionare a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor tehnologice în colaborare cu Compartimentul Tehnologia Informaţiei,  prin aplicarea prevederilor legale în domeniu;
14. Asigură/Verifică elaborarea planului de pază al obiectivelor  şi bunurilor din cadrul instituţiei şi îl pune la dispoziţia firmei de pază;
15. Verifică exploatarea corectă, întreţinerea şi repararea  instalaţiilor  şi echipamentelor tehnologice, conform  prescripţiilor din Cartea Tehnica a Construcţiei;
16. Asigură respectarea normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate cu Legea  nr. 319 / 2006;
17. Verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
18. Solicită referate cu necesarul obiectiv de produse, servicii și lucrări ;
19. Centralizează referatele de necesitate transmise de compartimentele de specialitate;
20. Organizează gestiunea şi supraveghează activitatea gestionarului conform legislaţiei în vigoare;
21. Asigură recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor din dotare  conform legii;
22. Prezintă la sfârşitul fiecărei luni, Serviciului BFC, bonurile de consum materiale, transfer sau predare obiecte de inventar, mijloace fixe, conform procedurii;
 23. Asigură distribuirea către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (concedii medicale, bilete de trimitere).
24. Întocmește situaţia vânzărilor şi a stocurilor la sfărşit de lună şi transmite comenzi pentru formulare cu regim special către Imprimeria Naţională până în data de 5 ale fiecărei luni.

Capitolul 8
Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Direcției Relaţii Contractuale

Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului Relaţii Contractuale:
1.  Organizează, planifică, coordonează, controlează, monitorizează şi evaluează toate activităţile specifice structurilor din subordine, respectiv:
a. Nominalizarea persoanelor din cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale care asigură secretariatul Comisiei de evaluare care funcţionează la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț,
b. Contractarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare şi  a dispozitivelor medicale,
c. Încheierea convenţiilor pentru recunoașterea biletelor de trimitere / internare şi a prescripţiilor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare,
d. Analiza cererilor şi eliberarea deciziilor pentru servicii de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale împreună cu Serviciul Medical,
e. Verificarea şi validarea prin SIUI a raportărilor periodice efectuate de furnizorii de servicii din toate domeniile de asistenţă medicală, în vederea decontării serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale acordate în baza contractelor încheiate,
f. Întocmirea borderoului centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată a serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,
g. Aplicarea reglementărilor specifice cu privire la eliberarea / primirea (înregistrarea) formularelor europene, precum şi cu privire la acordurile internaţionale,
h.  Elaborarea şi supunerea spre aprobarea Directorului General a politicii de contractare a serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, în concordanta cu prevederile legale în vigoare,
i.  Organizarea, planificarea, coordonarea și controlarea activității de negociere, urmărind încheierea în termen a contractelor/convențiilor/actelor adiţionale cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, și de dispozitive medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare,
j.  Organizarea întrunirilor comisiilor constituite conform prevederilor legale în vigoare în vederea stabilirii necesarului de medici, a specialităților și zonelor deficitare pentru domeniile de asistență medicală prevăzute de actele normative în vigoare.
2. Colaborează cu Direcția Economică și Direcția Medic Șef la întocmirea proiectului de buget pentru anul următor și de rectificare a bugetului pentru anul în curs în ceea ce privește necesarul de finanțare pe toate domeniile de asistență medicală,
3. Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile Comisiei de contractare de la nivelul CAS Neamț,
4. Coordonează activitatea secretariatului Comisiei de evaluare a furnizorilor,
5. Asigură implementarea în cadrul procesului de contractare a hotărârilor adoptate de către Comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru,
6. Supune spre avizare  Consiliului de Administraţie al CAS Neamț politica de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, şi asigură punerea în aplicare a acesteia de către comisia/comisiile de contractare,
7. Participă la negocierea contractelor cu furnizorii din toate domeniile de asistenţă medicală, inclusiv a contractelor încheiate pentru derularea programelor naţionale de sănătate,
8. Coordonează activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate  recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu cu privire la condiţiile de contractare, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; coordonează activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; coordonează organizarea trimestrială şi ori de câte ori este nevoie, de întâlniri cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
9. Coordonează activitatea de monitorizare a derulării contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, și coordonează  activitatea de verificare a respectării obligațiilor contractuale în conformitate cu prevederile legale și în limita competenței,
10.  Semnalează Directorului General, în limita ariei de competență, cazurile de nerespectare a clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu excepția celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate.
11.  Înaintează Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, cu excepția celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate în luna următoare în conformitate cu prevederile legale,
12.  Coordonează activitatea de monitorizare a procesului de încheiere şi derulare a convenţiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical, în conformitate cu prevederile legislative privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
13.  Urmăreşte implementarea dispoziţiilor şi metodologiilor de lucru elaborate de C.N.A.S. în cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale,
14. Verifică corectitudinea şi transmiterea la termen a raportărilor periodice către  C.N.A.S. şi către alte instituţii, după caz, precum și a situațiilor statistice in raport cu atribuțiile specifice,
15.  Sesizează Directorul General despre situaţiile deosebite apărute pe parcursul derulării contractelor, în vederea asigurării continuității derulării acestora sau a îmbunătăţirii actelor normative cu incidență în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în limita ariei de competență.

Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului evaluare contractare:
A. Activitatea de contractare
A1. Personalul din cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale desfășoară următoarele activități:
1. Participă, în calitate de membri desemnaţi de către Directorul General, în comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru;
2. Primește, înregistrează și verifică documentele depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor;
3. Participă la negocierea și încheierea contractelor/convențiilor/actelor adiționale de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum si la stabilirea valorilor de contract conform prevederilor legale în vigoare pentru domeniile de asistenţă medicală unde este prevăzută valoare de contract;
4. Îine evidența şi gestionează contractele/convențiile/actele adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum și documentele care au stat la baza încheierii acestora conform prevederilor legale în vigoare;
5. Predă pe bază de proces verbal structurii Programe de Sănătate, copii ale contractelor încheiate cu furnizorii de servicii acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate;
6. Monitorizează  derularea contractelor/convențiilor/actelor adiționale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, cu excepția celor încheiate pentru acordarea serviciilor din cadrul programelor naționale; urmărește valabilitatea documentelor care au stat la baza încheierii contractelor/convențiilor/actelor adiționale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea  serviciilor din cadrul programelor naționale.
7. Încheie, monitorizează, ține evidența și gestionează convenţiile încheiate cu medicii menţionaţi în Contractul-cadru şi Normele metodologice de aplicare a acestuia în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere  eliberate de aceştia pentru servicii medicale clinice/pentru investigaţii medicale paraclinice/pentru internare, precum şi a prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală eliberate de aceştia
8. Desfășoară activități specifice privind întocmirea, evidenţa, monitorizarea și gestionarea convenţiilor încheiate de CAS Neamț cu furnizorii de servicii medicale pentru eliberarea de certificate de concediu medical, precum şi a actelor adiţionale ale acestora,
9. Întocmește situaţii statistice în raport cu atribuțiile specifice Structurii de Evaluare-Contractare, precum și raportări periodice către C.N.A.S. şi către alte instituţii, după caz;
 10. Informează furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu cu privire la condiţiile de contractare, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; participă la întâlnirile cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare,
 11. Întocmeste notificările către furnizori pentru suspendarea/ încetarea / rezilierea contractelor / convențiilor / actelor adiționale încheiate cu aceștia pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale,
12. Participă la întocmirea proiectului de buget pentru anul următor și de rectificare a bugetului pentru anul în curs în ceea ce privește necesarul de finanțare pe toate domeniile de asistență medicală.

B. Activitatea de Evaluare
1. Asigură secretariatul Comisiei de evaluare care funcţionează la nivelul CAS Neamț, secretarul fiind desemnat prin act administrativ al PDG,
2. Primește, înregistrează documentele și dosarele de evaluare în registrul unic de evidență a dosarelor de evaluare,
3. Înregistrează contestațiile referitoare la procesul de evaluare,
4. Poate să participe prin reprezentanţi la activitatea Comisiei  de evaluare și la procesul de evaluare,
5. Convoacă lunar sau de câte ori este necesar a membrilor Comisiei de evaluare (membrii din DSP și CAS),
6. Păstrează și arhivează toate documentele de lucru ale Comisiei de evaluare (dosarele de evaluare, împreună cu deciziile de evaluare emise de comisia de evaluare, adrese, corespondența, rapoarte de evaluare, procese verbale de sedinţă, raportul anual de activitate),
7. Monitorizează valabilitatea documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, şi  informează comisia de evaluare în cazul pierderii valabilităţii oricărui document care a fost depus la dosarul de evaluare,
8. Gestionează baza de date referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale,
9. Întocmeşte situaţii statistice, în raport cu atribuţiile specifice Structurii de Evaluare – Contractare.

Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Decontare Servicii Medicale, Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale:

1. Compartimentul Decontare Servicii Medicale
1. Primește facturile însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie şi/sau în format electronic, după caz, înaintate de către furnizorii de servicii medicale, de medicamente  cu și fără contribuție personală în tratamentul  ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu;
2. Verifică existenţa angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice după caz, care să ateste operaţiunile respective;
3. Asigură circuitul documentelor pe parcursul fazei de lichidare a cheltuielilor până la  obținerea vizei cu sintagma „Bun de plată”;
4. Întocmește borderoul centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată;
5. Monitorizează cantitativ serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate de către furnizorii de servicii medicale medicamente și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiențe fizice și/sau funcționale;
6. Informează privind modul de utilizare a creditelor de angajament și bugetare, în vederea realizării virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale;
7. Organizează şi conduce o evidenţă distinctă a prescripţiilor medicale eliberate personalului contractual din unităţile sanitare publice:
8. Participă la elaborarea propunerilor pentru deschiderea de credite bugetare lunare pe domenii de asistență;
9. Participă la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli:
10. Întocmeste situaţii statistice  în raport cu atribuţiile specifice Structurii de decontare;
11. Efectuează şi decontează regularizarea serviciilor medicale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
12.  Transmite, prin notă internă către Compartimentul Evaluare Contractare situaţia privind sumele neconsumate lunar/trimestrial rezultate ca urmare a regularizării serviciilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea încheierii actelor adiţionale;
13.  Comunică furnizorilor motivarea scrisă si/sau  în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
14.  Verifică raportarea distinctă a cazurilor de către furnizori, precizate de normele metodologice ca nefiind suportate din FNUASS, în vederea întocmirii documentaţiei necesare recuperării contravalorii serviciilor acordate acestora (cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale, cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii);
15.  Verifică raportarea distinctă a serviciilor acordate pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României;
16.  Verifică raportarea distinctă a serviciilor acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene / Spaţiul Economic European / Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor / documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum  şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României;
17.  Transmite lunar, prin notă internă, către Compartimentul Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene, situaţia privind cazurile raportate de furnizori, în conformitate cu prevederile legale;
18.  Transmite, prin notă internă, către Compartimentul Buget, Financiar, Contabilitate situaţia privind serviciile medicale acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, însoţită de documentele justificative.
19.  Primește de la Compartimentul Programe de Sănătate cu avizul Medicului Șef, decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor naționale curative de sănătate în vederea ordonanțării.

2. Compartiment Analiza cereri si eliberare decizii îngrijiri la domiciliu si dispozitive medicale
1. Primește și înregistrează solicitările însoțite de documentele justificative pentru  avizarea Recomandărilor pentru îngrijiri medicale la domiciliu și eliberarea Deciziilor de acordare a dispozitivelor medicale;
2. Verifică documentele atașate solicitării din punct de vedere al valabilității și legalității acestora, precum și al calității de asigurat;
3. Verifică în programul informatic dacă medicul emitent a transmis în format electronic un exemplar al Recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu.  În cazul în care Recomandarea prezentată de asigurat este eliberată de medic la externarea din spital, verifică dacă aceasta are anexate o copie a scrisorii medicale/biletului de externare, după care prezintă Recomandarea Serviciului Medical în vederea verificării. În cazul unui aviz favorabil din partea Serviciului Medical, certifică pe Recomandare numărul de zile de îngrijire de care poate beneficia asiguratul;
4. În cazul solicitărilor pentru acordarea dispozitivelor medicale, propune soluția rezultată în urma analizei solicitării (înțelegându-se prin aceasta ți documentele atașate) și o înaintează în vederea aprobării, după cum urmează:
Acceptare, urmată de emiterea deciziei
Înscrierea pe lista de prioritate (în funcţie de criteriile de prioritizare întocmite de Medicul Şef şi avizate de Consiliul de Administraţie)
Respingerea cererii (în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal);
2. Întocmește și gestionează listele de așteptare pentru dispozitivele medicale.
3. Asigură corespondența cu beneficiarul serviciului de îngrijiri la domiciliu / dispozitivului medical (comunicarea deciziei/refuzului);
4. Participă la desfășurarea unor activități specifice de contractare cu furnizorii de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiențe fizice și/sau functionale.
5. Întocmeste situaţii statistice în raport cu atribuţiile specifice Structurii Analiză Cereri și Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu și Dispozitive Medicale.
Art. 29. Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Acorduri / Regulamente europene / Formulare europene
1. Întocmeşte, completează, confirmă, anulează şi organizează evidenţa  formularelor europene E și a documentelor portabile S sau SED echivalent emise de Casa de Asigurări de Sănătate Neamț, precum şi cele emise de statele membre  ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană în baza regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
2. Întocmeşte, completează şi organizează evidenţa documentelor justificative emise pentru acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, precum şi cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
3. Asigură utilizarea corectă a documentelor specifice emise în aplicarea Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum si a altor acorduri înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte;
4. Asigură redirecţionarea către casele de asigurări de sănătate competente a formularelor europene E, a documentelor portabile S sau SED echivalent, a solicitărilor de certificate provizorii de înlocuire a cardului european sau a altor documente primite eronat de la statele membre  ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, precum şi de la statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii;
5. Asigură evidenţa, verifică cererile împreună cu întreaga documentaţie anexată  şi întocmeşte notele de calcul în vederea rambursării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală devenită necesară acordată în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform Ordinului CNAS nr. 729/2009 şi rambursării contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere acordată în statele membre ale Uniunii Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 304/2014;
6. Asigură evidenţa şi verifică, în termenele şi  condiţiile prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate Neamț (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent ), întocmite de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și Confederaţia Elvețiană, transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
7. Remite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent ) introduse de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elveţiană, refuzate la plată sau a căror beneficiari sunt în evidența altei case de asigurări de sănătate, în termenele si  condiţiile prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
8. Asigură evidenţa, întocmeşte şi transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și Confederaţia Elvețiană de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamț  (E125 RO), în termenele și condiţiile prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
9. Răspunde - în termenele prevăzute de Regulamentele europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum si de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte -   la contestaţiile  formulate de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, respectiv de statele cu care s-au încheiat  acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la cererile de rambursare emise de casele de asigurări de sănătate (E125 RO sau echivalent) prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
10. Transmite Direcţiei Economice din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț documentele specifice necesare întocmirii solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 729/2009 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014;
11. Soluţionează petiţiile, acordă asistenţă activă şi informaţii  referitoare la dispoziţiile Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014,  precum şi ale înţelegerilor, acordurilor, convenţiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, în condiţii de maximă eficiență, rapiditate şi accesibilitate;
12. Certifică în privinţa realitătii, regularității și legalității, Notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale, conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 729/2009  și Hotărârii Guvernului nr. 304/2014;
13. Asigură procesarea cererilor depuse de beneficiarii de pensie din România conform prevederilor  Ordinului  CNPB/CNAS nr.1285/437/2011 privind reţinerea contribuţiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reședința sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat;
14. Colaborează cu direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din  prevederile Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014,  precum şi ale înţelegerilor, acordurilor, convenţiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, pentru domeniile aflate în competenţa sa;
15. Asigură întocmirea şi transmiterea rapoartelor şi a situaţiilor specifice solicitate de Casa Natională de Asigurari de Sănătate.

Capitolul 9
Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Medicului Şef – Director  executiv Adjunct


Atribuţiile Medicului Şef - Director executiv Adjunct vizează:
1.   Organizeaza si monitorizeaza activitatile de verificare a respectarii calitatii in acordarea serviciilor medicale;
2.   Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea modului de completare si eliberare a certificatelor de concedii medicale in vederea platii;
3.   Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea din punct de vedere medical a documentatiei specifice privind dosarele pentru formularele europene.
4.   Organizeaza si monitorizeaza activitatea Comisiei de Analiza a DRG;
5.   Asigura reprezentarea in toate comisiile CAS-DSP-CJM, pe bază de act administrativ al  Directorului General al CAS Neamț, conform prevederilor contractului-cadru si normelor de aplicare;
6.   Organizeaza si monitorizeaza activitatea de sondaj în rândul asiguratilor cu privire la gradul de satisfacţie a asiguratilor fata de serviciile medicale de care au beneficiat;
7.   Stabileşte şi supune avizării Consiliului de Administraţie criteriile de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale si a serviciilor de ingrijiri la domiciliu, elaborate şi fundamentate de serviciul medical al casei de asigurări de sănătate;
8.   Analizeaza si avizeaza din punct de vedere medical raportul medical al medicului curant in elaborarea formularului E 112/S2;
9.   Asigura şi coordoneaza prelucrarea, verificarea, centralizarea şi raportarea indicatorilor specifici Programelor nationale de sanatate curative in forma si la termenele prevazute de lege;
10.    Organizeaza si planifica activitatea de monitorizare a modului de derulare a Programelor nationale de sanatate curative, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale in vigoare;
11.   Prezinta spre aprobare Președintelui General al CAS Neamț raportul trimestrial de monitorizare privind modul de derulare a programelor naţionale de sănătate curative încheiate între CAS Neamț şi unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate curative;
12.    Organizeaza şi monitorizeaza activitatea de înregistrare, verificare, validare a raportarilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a Programelor nationale de sanatate din punct de vedere al indicatorilor specifici si al documentelor justificative;
13. Organizeaza si monitorizeaza activitatea  de transmitere spre aprobare la CNAS a dosarelor pentru PET-CT si de transmitere a deciziilor comisiei CNAS catre pacienti/medici;
14. Organizeaza si monitorizeaza activitatea de procesare si validare in SIUI a raportarilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale si centre de dializa privind consumul centralizat de medicamente incluse in programele nationale de sanatate precum si pentru medicamentele utilizate in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale prin centrele de dializa;
15. Monitorizeaza transmiterea lunara la CNAS a machetelor de raportare, precum si a altor situatii solicitate de CNAS privind consumul centralizat de medicamente;
16. Organizeaza si monitorizeaza verificarea la furnizor a neconcordantelor constatate in cadrul activitatii de clawback;
17. Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
18. Organizeaza si monitorizeaza activitatea de primire, înregistrare si validare electronica a raportarile furnizorilor de servicii medicale privind eliberarea de certificate de concediu medical .
19. Semnalează Presedintelui-Director General cazurile de nerespectare a clauzelor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, material sanitare si dispozitive medicale, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, in limita ariei de competenta.
20. Înaintează Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate în luna următoare în conformitate cu prevederile legale.
21. Avizeaza  decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate in vederea ordonantarii, si il transmite la Director Relatii Contractuale - Structura Decontare.
22. Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
23. Organizeaza activitatea de monitorizare a consumului de medicamente care necesita formulare specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice.

Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Medical:
1.  Urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea acordarii serviciilor de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În acest sens, pe baza procedurilor prestabilite, realizeaza:
• verificarea corectitudinii documentelor medicale întocmite de furnizorii de servicii medicale, cum sunt: fisele medicale, registrul de evidenta, foile de observatie, scrisorile medicale, biletele de trimitere, etc., cu ocazia participarii la actiuni de control a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.
• participarea la orice actiune de control care vizeaza calitatea in acordarea serviciilor medicale, la solicitarea structurilor de control, cu aprobarea Directorului General al CAS Neamț.
2.  Avizează din punct de vedere medical, la solicitarea compartimentului Acorduri/Regulamente europene, Formulare europene, in vederea intocmirii formularului E 126 sau a decontarii servicilor medicale primite de catre asiguratii romani pe teritoriul UE sau SEE;
3.  Aplica chestionarele aprobate prin ordinul preşedintelui CNAS în vederea evaluării gradului de satisfacţie faţă de serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi transmiterea centralizată a datelor semestrial către CNAS – Serviciul Medical;
4. Verifica din punct de vedere medical (validare/invalidare)  cazurile spitalizate invalidate de SNSPMS prin participarea la Comisia de analiza a DRG;
5.   Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
6. Elaboreaza si fundamenteaza criteriile de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale si a serviciilor de îngrijiri la domiciliu;
7. Verifica modul de completare si de eliberare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS Neamt;
8. Întocmeste nota de constatare pentru amânarea la plata, în cazul neîncadrarii în conditiile legale de avizare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS Neamt;
9. Tine evidenta si gestioneaza bazele de date privind raportarile furnizorilor de servicii medicale referitoare la concediile medicale;
10. Monitorizează trimestrial consumul de medicamente eliberate in tratamentul ambulatoriu pentru medicamente care necesita formulare specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice.
11. Monitorizează respectarea protocoalelor terapeutice de către medicii prescriptori;
12. Participa impreuna cu Compartimentul Programe de Sănătate la analiza situaţiei repartizarii fondurilor aprobate de Directorul General al CAS Neamt pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii realizate de catre coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare care le derulează, în vederea încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea.

Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Programe de Sănătate:
1. Primeste facturile însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate la raportările lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie şi/sau în format electronic, după caz, înaintate de către furnizorii aflati in relatii contractuale cu CAS Neamt pentru derularea programelor nationale de sanatate curative;
2. Transmite,  in urma analizei către Directia Relatii Contractuale situaţia repartizarii fondurilor aprobate de Directorul General al CAS Neamt pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii realizate  de catre coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare care le derulează, în vederea încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea;
3. Verifica existenţa angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice dupa caz, care să ateste operaţiunile respective in cadrul programelor nationale de sanatate curative.
4. Urmareste şi monitorizeaza utilizarea fondurilor aprobate pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, repartizate judetului, în baza contractelor încheiate;
5. Analizeaza trimestrial indicatorii specifici fiecărui program/subprogram de sanatate curativ impreuna cu coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare cere le derulează, precum si incadrarea in bugetul aprobat;
6. Verifica, valideaza, proceseaza raportarea serviciilor de dializa si transmite, în termen legal, catre CNAS, a situatiilor cu miscarea pacientilor in cadrul programului;
7. Verifica corectitudinea indicatorilor raportati de unitatile sanitare si a concordantei acestora cu evidentele tehnico-operative de la nivelul unitatilor sanitare;
8. Monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza, la nivelul CAS, a indicatorilor specifici si a cheltuielilor aferente fiecarui program/subprogram de sanatate; întocmeste un raport trimestrial de monitorizare şi transmiterea acestuia către Directorul General al CAS Neamt;
9. Transmite catre CNAS, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, in primele 20 de zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, a situatiei centralizate pe judet, a indicatorilor specifici realizati pentru fiecare program/subprogram de sanatate;
10. Verifica stocurile de medicamente aflate în farmaciile cu circuit închis ale unitatilor sanitare prin care se deruleaza programe/subprograme de sanatate si menţionwaza disfuncţionalităţile în raportul trimestrial de monitorizare catre Presedintele Director-general al CAS Neamt;
11. Întocmeste si transmite în termen, la CNAS, situatii suplimentare solicitate;
12. Organizeaza si asigura evidenta nominala a persoanelor beneficiare de    medicatie specifica PNS, cu aprobarea Comisiilor CNAS/CAS precum şi monitorizarea consumului de medicamente aferente DCI-urilor din PNS ce necesită aprobarea comisiilor;
13. Participa, după caz, la controalele efectuate de Structura Control privind derularea programelor naţionale de sănătate curative, dispuse de Directorul General al CAS Neamt.
14. Monitorizeaza derularea contractelor/actelor aditionale încheiate cu furnizorii de servicii în cadrul programelor naţionale curative de sănătate;
15. Intocmeste decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate, pe care il supune avizarii Medicului Sef.
16. Comunică furnizorilor motivarea scrisă si/sau în format electronic, cu privire la  erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii în cadrul programelor nationale curative de sănătate.

Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului comisii terapeutice si clawback:
1. Primeste, inregistreaza si verifica existenta conformitatii si valabilitatii documentatiei necesare pentru analiza dosarelor pacientilor care necesita PET-CT;
2.   Editeaza trimestrial din SIUI rapoartele privind consumul de medicamente eliberate in tratamentul ambulatoriu pentru medicamente care necesita formulare specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice
3. Intocmeste periodic rapoarte precum si alte situatii solicitate de CAS Neamt si CNAS;
4. Valideaza în format electronic raportările lunare privind consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă;
5. Monitorizează lunar raportările cu privire la consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă, conform prevederilor legale în vigoare;
6. Utilizeaza rapoartele generate din SIUI privind consumul de medicamente  suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în vedera transmiterii către CNAS a raportărilor lunare;
7. Pune la dispoziţia Serviciului Juridic, la solicitarea acestuia, datele din sfera de competenţă legate de consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii;
8. Monitorizează şi analizează lunar, la solicitarea CNAS, codurile de medicamente raportate incorect de furnizorii de servicii medicale  prin raportare la concordanta dintre codurile CIM si caracteristicile medicamentelor identificate de ANMDM ca operatiuni comerciale in reteaua de distributie;
9. Efectueaza acţiunile de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, ori de câte ori se solicită de la nivelul CNAS şi întocmeşte către Presedintele Director-general al CAS Neamt un referat în care sunt consemnate rezultatele acţiunii de verificare, cu menţionarea situaţiilor în care au fost încălcate prevederile contractuale;
10. Transmite către CNAS, referatul aprobat de Directorul General al CAS Neamt al acţiunii de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, însoţit de documentele justificative.

Fișiere atașate