Programele naţionale de sănătate curative au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice si sunt finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

La nivelul judetului Neamt, sumele alocate din bugetul Fondului pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate curative se utilizează pentru:

- asigurarea, după caz, în spital şi în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea specifice unor boli cronice cu impact major asupra sănătăţii publice acordate bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate curative;

- asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate.

Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de specialitate, cu care casele de asigurări de sănătate încheie anual contracte distincte. La începutul lunii IANUARIE 2021, CAS Neamt avea încheiat un număr de 60 de contracte pentru derularea programelor nationale de sănătate curative, după cum urmează:

Conform prevederilor legale în vigoare, unităţile de specialitate – furnizori de servicii medicale spitalicesti asigură pe perioada spitalizării toate medicamentele/materialele sanitare specifice, dispozitivele şi altele asemenea care se eliberează în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, necesare tratamentului bolnavilor internati.

În tratamentul ambulatoriu, medicamentele/materialele sanitare specifice se acordă bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care se asigură bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se eliberează şi se decontează la nivelul preţului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ de la asiguraţi. În cazul în care preţul cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică al medicamentului prescris, corespunzător denumirii commune internaţionale sau după caz a denumirii comerciale, este mai mare decât preţul de decontare, farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot încasa de la asiguraţi, numai cu acordul şi la solicitarea acestora, diferenţa de preţ rezultată dintre preţul de vânzare cu amănuntul al medicamentului prescris şi preţul de decontare al acestuia. În acest sens farmacia trebuie să obţină acordul informat şi scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei.

Structura programelor naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi derulate prin CAS Neamţ este următoarea:

Programul naţional de oncologie

 

Unităţi care derulează programul:

- în regim ambulatoriu, farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ;

- Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt

- Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

 

Programul naţional de diabet zaharat

 

Unităţi care derulează programul:

- Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

- Spitalul Orasenesc Tg. Neamt

 

- pentru investigaţii paraclinice – dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c): Clinica medicala Sf. Andrei – Piatra Neamt

- pentru materiale consumabile necesare pompelor de insulină si sistemelor de monitorizare a glicemiei : Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt.

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

 

Unităţi care derulează programul:

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

 

Unităţi care derulează programul:

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 

Unităţi care derulează programul:

- farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ.

 

Programul naţional de boli endocrine (osteoporoza)

 

Unităţi care derulează programul:

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

 

Programul naţional de ortopedie

 

Unităţi care derulează programul:

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

 

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica

- Centrul de Dializa Nefromed Dialysis Center Piatra Neamt

 

Structura tuturor Programelor Naţionale de Sănătate Curative, derulate la nivelul întregii ţări, obiectivele şi activităţile acestor programe, criteriile de eligibilitate şi criteriile de excludere a pacienţilor în/din cadrul Programelor Naţionale de Sănătate Curative, indicatorii de evaluare şi unităţile care derulează fiecare program şi subprogram în parte sunt stipulate Ordinul Presedintelui CNAS nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, cu modificarile si completarile ulterioare.