Metodologia de evaluare a furnizorilor este specificata in decizia CAS Neamt nr. 108 / 19.02.2015.

Legislatia specifica este postata pe site in sectiunea legislatie : Ordinul MS/CNAS 106/32/2015 ,modificat și completat prin Ordin nr.3168 din 15 septembrie 2023 si Decizia CJAS-Neamt 108/19.02.2015.

Dosarul se depune la CAS Neamt, et.2, Cam. 10 Consilier GABRIELA HOLINDRARIU -TEL.0742234144

DOCUMENTE NECESARE EVALUARII

1. Cerere adresată comisiei de evaluare constituită la nivelul casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială îşi desfăşoară activitatea (anexa 1)

2. Dovada plăţii taxei de evaluare (Anexa 2); plata taxei de evaluare se face în contul CAS NEAMT [CUI:2613087] RO27TREZ49126360550XXXXX, deschis la trezoreria statului

3. Certificatul de înmatriculare şi certificat constatator/act de înfiinţare pentru sediu/punct de lucru, după caz;

4. Contul deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică judeţeană/municipiului Bucureşti/Banca;

5. Codul fiscal/CUI;

6. DUPA CAZ:-

- Aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru furnizorii de dispozitive medicale care realizează activitatea de comercializare.

- Autorizație de funcționare valabilă emisă de Ministerul Sănătății pentru farmaciile comunitare.

-Certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001și Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7. Autorizaţia sanitară de funcţionare, cu excepţia furnizorilor de dispozitive medicale şi farmaciilor;

8. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor si pentru fiecare medic angajat .

9. Dovada deţinerii spaţiului în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită evaluarea;

10. Declaraţie pe proprie răspundere, prin care îşi asumă prin semnătură pe fiecare pagină realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor cuprinse în CHESTIONARUL DE EVALUARE si in TABELE (Anexa3)

11. Chestionarul de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor şi a criteriilor de evaluare conform categoriei de furnizor din care face parte, (Anexa 4). Pentru completarea chestionarelor se vor consulta standardele de evaluare din sectiunea Legislatie .Obligatoriu vor fi încercuite toate criteriile și mare atenție la cele cu * caci trebuie să fie DA ptr ca sunt criteii eligibile !

12.Tabelul cu datele de identificare ale personalului care își desfășoară activitatea la furnizor conform modelului prevăzut în anexa 5 la prezenta metodologie; OBLIGATORIU,vă rog sa completati toate rubricile din tabel cu numerele si data documentelor !

13.Tabel care conține denumirea aparaturii medicale din dotare, conform modelului prevăzut în anexa 6 la prezenta metodologie, cu excepția farmaciilor și a furnizorilor de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist; OBLIGATORIU,vă rog sa completati toate rubricile din tabel cu numerele si data documentelor !

14.Declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);


 

TOATE DOCUMENTELE DEPUSE VOR FI CERTIFICATE ‘CONFORM CU ORIGINALUL’ PE FIECARE PAGINA (SEMNATURA SI STAMPILA)

Nr. crt.

Denumire document

Link

1.

ANEXA_1_CERERE.odt

Document

2.

ANEXA_2_CUANTUM_TAXA.odt

Document

3.

ANEXA_3_DECLARATIE.odt

Document

4.

ANEXA_4_DISPOZITIVE_MEDICALE_COMERCIALIZARE.odt

Document

5.

ANEXA_4_FARMACII.odt

Document

6.

ANEXA_4_MEDICINA_DENTARA.odt

Document

7.

ANEXA_4_MF_CLINICE_CENTRE_MEDICALE.odt

Document

8.

ANEXA_4_SERV MED PARACLINICE_LABORATOR.odt

Document

9.

ANEXA_4_SERV.CONEXE_SPECRU_AUTIST.odt

Document

10.

ANEXA_5_TABEL_PERSONAL.ods

Document

11. ANEXA_6_TABEL_APARATURA CABINET.ods

Document

12.

OPIS_documente_pentru_evaluare.doc

Document

13.

ANEXA_1_CERERE.odt

Document