Îngrijiri medicale la domiciliu

 

Decizia nr.112 din 26.01.2018 pentru aprobarea criteriilor de prioritate pentru ingrijiri la domiciliu.pdf

Documentele prevăzute de lege ce trebuie depuse la C.A.S. Neamț în vederea obținerii serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu

1) Cererea tip pentru acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.

2) Prescripția medicală eliberată de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, valabilă 5 de zile de la data eliberării (original si xerocopie), care trebuie să fie întocmită cu respectarea modelului prevăzut în Odinul MS/CNAS nr.196/139/2017 și care trebuie să conțină în mod obligatoriu toate informațiile solicitate de respectivul formular , în special cele referitoare la:

- numele casei de asigurări de sănătate și numărul de contract al medicului prescriptor cu casa de asigurări de sănătate;

- periodicitatea/ritmicitatea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu recomandate;

- diagnosticul stabilit;

- statusul de performanţă ECOG al asiguratului;

- serviciile de îngrijiri recomandate, cu denumirea din Anexa nr.30 la Ordinul MS/CNAS nr.196/139/2017;

- codul și ștampila medicului prescriptor;

3) Xerocopie după buletin/cartea de identitate a asiguratului;

4) Xerocopie după certificatul de naștere, pentru copiii sub 14 ani;

5) Xerocopie după buletin/cartea de identitate a unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) / a împuternicitului legal / a reprezentantului legal al asiguratului;

6) Dovada calității de asigurat, după caz (cupon de pensie, adeverință de salariat, adeverință de elev/student ptr. categoria vârstă peste 18 ani, adeverința de somaj, adeverința de ajutor social, certificat de încadrare într-un grad de handicap).

Mențiune:

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, consemnate în formularul "Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.

 

Modele de documente pentru îngrijiri la domiciliu