Eliberarea cardului duplicat , adeverinta inlocuitoare card

 

Eliberarea cardului duplicat în caz de pierdere/furt/deteriorare se face în baza cererii (care poate fi vizualizată/descarcată în josul paginii), copiei dupa actul de identitate și a dovezii plății contravalorii cardului.

Eliberarea cardului duplicat în cazul schimbării datelor personale (nume) se face în baza cererii (care poate fi vizualizată/descarcată în josul paginii), copiei dupa actul de identitate, actele doveditoare privind modificarea numelui și a dovezii plății contravalorii cardului.

Cererea va fi completată și semnată de titular sau, după caz, reprezentantul/ împuternicitul legal al acestuia, la cerere fiind atașată copia actului de identitate al titularului (sau, după caz, și a împuternicitului)

Contravaloarea cardului, în cuantum de 19,64 lei, se poate achita la casieria CASNT cu sediul în Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 4B.

Sau în contul:

RO70TREZ4915005XXX000125

Instituția: CAS Neamț

Banca: Trezoreria Piatra Neamț

Cod fiscal: 2613087

Se vor completa obligatoriu și următoarele informații pe ordinul de plata:

CNP, nume și prenume plătitor.

Explicația plății: contravaloare reemitere și transmitere card sănătate

Precizăm că plățile efectuate prin virament pot fi confirmate în 5 zile lucrătoare, iar cele efectuate prin mandat poștal în 10 zile lucrătoare, așadar, persoanele care aleg una dintre aceste două modalități de plată și doresc Adeverință înlocuitoare se pot prezenta la ghișeul CASNT doar după termenul de 5 zile, respectiv 10 zile lucrătoare de la data efectuării plății.

Asiguraţilor care solicită Card duplicat li se eliberează Adeverința de înlocuire a cardului de sanatate cu valabilitate pana la data emiterii cardului duplicat.

Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titular sau, dupa caz , reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia se depune la sediul CAS unde este luat in evidenta asiguratul si se transmite prin serviciile postale sau prin mijloace electronice de comunicare la distanta si este insotita de documnentele mentionate in Ordinul CNAS nr.335/20.03.2024.

Documentele se depun la serviciul de specialitate din cadrul CASNT ( parter) sau pot fi transmise prin serviciile postale.

 

Cerere card national duplicat
Cerere refuz card national
Declaratie imputernicire card national