[1] Contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la CAS Neamț(DPO)
[2] Identitatea şi datele de contact ale operatorului CAS Neamț
[3] Definiții - termeni de bază folosiți în acest articol
[4] Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal la CAS Neamț
[5] Categoriile de date cu caracter personal vizate de CAS Neamț
[6] Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
[7] Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate
[8] Sursele din care provin datele cu caracter personal colectate
[9] Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
[10] Legislație privind protecția datelor cu caracter personal
[11] Legaturi utile
[12] Șabloane cereri


[1] Contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la CAS Neamț(DPO)[2] Identitatea şi datele de contact ale operatorului CAS Neamț

Casa de Asigurări de Sănătate Neamț este o instituţie publică, cu personalitate juridică cu sediul în județul Neamț, localitatea Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghescu Nr.4B, având ca obiect de activitate garantarea în condiţiile legii a accesului la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și îngrijiri la domiciliu și a utilizării eficiente a Fondului Naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


[3] Definiții - termeni de bază folosiți în acest articol[4] Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal la CAS Neamț

CAS Neamț prelucrează date cu caracter personal în scopul prestării și decontării serviciilor medicale, acces la medicamente şi dispozitive medicale.
Datele dumneavoastră personale vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către CAS Neamț a atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România.
Legislație:


[5] Categoriile de date cu caracter personal vizate de CAS Neamț

CAS Neamț prelucrează urmatoarele categorii de date cu caracter personal: CNP, CID, nume, prenume, adresa, medic de famlie, medic curant, diagnostice, medicamente prescrise, informații privind serviciile medicale, spitalizările și dispozitivele medicale, stări și categorii de asigurare.


[6] Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de CAS Neamț sunt transmise numai către destinatari care au obligație legală privind prelucrarea acestor date. Acești destinatari sunt: Casa Națională de Asigurări de ănătate, inspectorate de poliție, direcții de sănătate publică, direcții generale de asistență a copilului, judecătorii, curtea de conturi a României, furnizori de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Neamț sau alte instituții.
CAS Neamț transferă date cu caracter personal către altă tară numai la solicitarea persoanei în cauză sau a unui aparținător legal.


[7] Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate

Termen nelimitat.


[8] Sursele din care provin datele cu caracter personal colectate[9] Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul de acces al persoanei vizate
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.
(5) Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare

Dreptul la restricţionarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Obligaţia de notificare privind rectificarea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

Dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor)
În anumite situații puteţi cere ca datele pe care le deţine CAS Neamț să fie şterse din evidenţele noastre;

Dreptul la opoziție
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase carejustifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


[10] Legislație privind protecția datelor cu caracter personal[11] Legaturi utile

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


[12] Șabloane cereri

Nume șablonDOCPDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL AFLATE ÎN POSESIA CAS NEAMȚ .DOC.PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL AFLATE ÎN POSESIA CAS NEAMȚ.DOC.PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ȘTERGERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL AFLATE ÎN POSESIA CAS NEAMȚ .DOC.PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL .DOC.PDF
CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .DOC.PDF