Prescripția medicală –Recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, eliberată de un medic prescriptor în limita competențelor acestuia, trebuie să fie întocmită cu respectarea modelului prevăzut în Odinul MS/CNAS nr.1857/441/2023 și trebuie să conțină în mod obligatoriu toate informațiile solicitate de respectivul formular, în special cele referitoare la:
- numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului;
- denumirea și tipul dispozitivului medical din Lista de dispozitive medicale aprobată prin Anexa nr.38 la Odinul MS/CNAS nr.1857/441/2023 ;
- mențiunea potrivit căreia deficiența organică sau fiziologică nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.
Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
 

Denumire document DOC PDF
modelul de cerere pentru acordarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor, dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale (aprobat prin Decizia Directorului General al CAS Neamț pentru aprobarea Metodologiei de acordare a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu), anexat alăturat DOC PDF
modelul unic de decizie de aprobare pentru procurarea / închirierea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv prevăzut în Anexa nr.39A la Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, anexat alăturat DOC PDF
Condițiile acordării pachetului de bază pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu   PDF