În atenţia medicilor prescriptori de specialitate Reumatologie, Oncologie, Diabet Zaharat, Dermatologie, Boli infecțiose, Medicină internă, Gastroenterologie, aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Neamţ, și a asiguraților

 

 

Având în vedere adresa CNAS nr. DG.3821/04.09.2018, înregistrată la sediul CAS Neamț cu nr.P12608/04.09.2018, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Prin Ordinul MS/CNAS nr.1053/1225/30.08.2018 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008, au fost:

- aprobate noi protocoale terapeutice pentru următoarele DCI-uri: BELIMUMABUM, IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ, COMBINAȚII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM), CABAZITAXELUM, MEDICAMENTE CU ACȚIUNE ANTIVIRALĂ DIRECTĂ (INTERFERON-FREE) în hepatita cronică și ciroza hepatică compensată cu VHC.

- au fost modificate și completate 36 de protocoale terapeutice existente;

- au fost abrogate protocoalele terapeutice aferente DCI-urilor: LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVIRUM (J05AX65-G4) și OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM RITONAVIRUM + DASABUVIRUM (J05AX66).

Ordinul MS/CNAS nr.1053/1225/30.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.754 și nr.754 bis din data de 31.08.2018.

În acest sens, pe site-ul CNAS, la Secțiunea ”Informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice”, se regăsesc toate cele 241 de protocoale terapeutice valabile cuprinse în Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare, actualizate la zi.

 

2. Prin Ordinul CNAS nr.1229/31.08.2018 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul CNAS nr.141/2017 au fost introduse trei (3) noi formulare specifice, și anume: J05AX6.1, J05AX6.2, J05AX6.3 aferente medicamentelor cu acțiune antivirală directă, respectiv au fost modificate formularele specifice corespunzătoare codurilor: L01XE27, JO5AX65-G7.1, J05AX65-G7.2 și A16AX10. Totodată, au fost abrogate formularele specifice: J05AX65-G4 și J05AX66.1 și J05AX66.2.

Ordinul MS/CNAS nr.1229/31.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.759 din data de 03.09.2018.

 

3. Pe site-ul CNAS www.cnas.ro au fost publicate formularele specifice prevăzute în Ordinul CNAS nr.1229/2018, în Secțiunea Informații pentru furnizori – medicamente – formulare specifice”, cu posibilitatea descărcării de către medicii curanți a formularelor specifice: L01XE27, J05AX65-G7.1, J05AX65-G7.2, A16AX10, J05AX6.1, J05AX6.2 și J05AX6.3.

 

4. În PIAS se regăsesc cele trei (3) noi formulare specifice mai sus menționate și schemele terapeutice aferente, precum și schemele terapeutice aferente DCI-urilor nou incluse în protocoalele terapeutice L043M, L044L aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1053/1225/2018, respectiv DCI-urile BARICITINIB, USTEKINUMABUM, SECUKINUMABUM. În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele SIUI.

 

5. Pentru pacienții la care, conform prevederilor legale în vigoare, s-a inițiat deja tratamentul specific cu medicamentele pentru care în PIAS au fost create noile scheme terapeutice pe protocoalele L043M, L044L, la prima vizită a pacientului în vederea evaluării și prescrierii tratamentului specific cu aceste medicamente, medicul curant are obligația de a completa și transmite în PIAS formularul specific corespunzător cu tip evaluare ”inițiere”, având în vedere data la care s-a inițiat tratamentul și perioadele de evaluare prevăzute în protocoalele terapeutice aferente.